Klar strategisk retning

En klar strategisk retning sætter rammen for institutionens virke og udvikling, og er forudsætningen for at kunne tilbyde effektive, værdiskabende offentlige serviceydelser for borgere og brugere.

Den strategiske retning skabes, oversættes og forankres i styringskæden mellem politikere, topledere, fagchefer og medarbejdere. Alle aktører er centrale i værdiskabelsen for borgere og brugere. At sætte en klar strategisk retning i offentlige institutioner kræver tydelig ledelse og styring af kerneopgaverne. Dette sker med særligt fokus på at opnå den ønskede værdi for borgere og brugere ud fra de givne politiske målsætninger.

God strategisk styring er et kontinuerligt ledelsesarbejde, hvor topledere i samarbejde med de fagprofessionelle sætter retning og mål, og aktivt påtager sig rollen som løbende strategisk beslutningstager. Fagchefer oversætter strategien gennem ledelsesmæssig dialog med medarbejderne, som omsætter strategien til konkret handling.

Den strategiske retning indeholder langsigtede mål udformet på baggrund af viden, samarbejde og inddragelse. Særligt inddrages de aktører, der har godt kendskab til kerneopgaven og som senere skal omsætte strategien til handling.

En institution med en klar strategisk retning har opbygget forståelse, kraft og evne i organisationen til strategiudvikling og -implementering. Den strategiske retning italesættes løbende og implementeringsprocessen hænger i et fast årshjul sammen med de øvrige faste gentagne forretningsprocesser, herunder særligt beslutningsprocesser om ressourceanvendelse, så der sikres en løbende prioritering af ressourcerne i sammenhæng med den strategiske retning.

Styring og ledelse er centralt

For at opnå en klar strategisk retning er der både styrings- og ledelsesmæssige fokusområder, læs mere herom her:

Formuler ambitionen og afdæk rammerne

  • Klarlæg institutionens ambition og handlingsrum ift. de politiske rammer på baggrund af en dyb faglig forståelse for kerneopgaven
  • Ret særligt fokus på institutionens konkrete værdiskabelse for borgere og brugere
  • Understøt en åben og vidensbaseret dialog under udvikling af strategien

Sæt en tydelig retning - og følg op

  • Omsæt ambitionen til langsigtede strategiske målsætninger
  • Nedbryd strategien i pejlemærker, mål og indikatorer på kortere sigt med fx 2-3-årigt sigt
  • Følg løbende op, inddrag mhp. læring og foretag korrigerende handlinger

Sørg for forankring og videreudvikling

  • Opbyg organisatorisk implementeringskraft og -evne, og sikrer organisatorisk ansvarlighed

  • Understøt samarbejde og inddragelse af medarbejdere og interessenter i strategiudvikling og –implementering

Topledelsen sætter sig i spidsen og skaber retning

Topledelsen sætter en meningsfuld retning via en klar ambition for institutionens virke og mål. Det kræver en stærk og troværdig lederidentitet at bære strategien i mål. Derudover kræves strategisk forståelse og opbakning på ledelsesniveau i hele organisationen.

Topledelsen sikrer et strategisk fokus i ledelseskæderne, som opnås gennem dialog og samarbejde om den strategiske implementering. Giv plads til en udviklingsorienteret tilgang og rum til læring både centralt og lokalt.

Hele ledelsen bidrager til omsætning i praksis

Stabs- og fagchefer påtager sig den centrale rolle at omsætte strategien. Det kræver strategisk forståelse og evne til at oversætte den strategiske retning til den enkelte medarbejder med udgangspunkt i deres motivation og faglighed. Jo mere konkret og adfærdsorienteret oversættelsen gennemføres, desto større chance er der for at strategien forankres og udleves.

Ledelsen sikrer, at medarbejdere og borgere/brugere bliver inddraget i strategiudviklingen og i løbende evaluering og videreudvikling af strategien bl.a. ved at invitere til løbende fælles refleksion.

Følgende er eksempler på redskaber kan understøtte arbejdet med at have en klar strategisk retning:

Den enkelte institution vælger de redskaber, som skaber mest værdi, dvs. som bedst understøtter en klar strategisk retning i den aktuelle situation. Tilpas brugen af redskaber løbende. 

Læs mere om publikationer og redskaber på siden Publikationer, vejledninger og værktøjer, hvor der er også fremgår tilgængelig resumeer.