Kender du dine styringsbehov?

Det at kende sine styringsbehov er forudsætningen for en enkel og værdiskabende styring, som bedst muligt understøtter forretningen. Et overblik over styringsbehovene giver bl.a. mulighed for at vurdere, om der løbende følges op på de rigtige parametre i forretningen.

Hvad er styringsbehov?

Der er overordnet set to elementer, der er definerende for institutionernes styringsbehov.

  • Kerneopgaven: de opgaver institutionen er sat i verden for at løse med henblik på at skabe værdi for borgere, brugere og virksomheder.
  • Interne og eksterne målsætninger og rammevilkår: den kompleksitet institutionen indgår i, der er defineret af både interne og eksterne målsætninger og rammevilkår. De interne faktorer er fx styringsmodellen, organisering, kultur, vaner, arbejdsgange, samt rolle- og ansvarsdeling. De eksterne faktorer er fx lovgivning, finansieringsstruktur, overenskomstaftaler og politiske prioriteringer.

I praksis er det hverken hensigtsmæssigt eller muligt at styre på alt. Det anbefales derfor, at styringsbehovene afdækkes ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der særligt styres på de parametre, der har størst betydning for institutionens evne til at opnå målsætningerne for kerneopgaven. Dermed bliver styringen enkel og værdiskabende.

Kerneopgaven, de interne og eksterne rammevilkår nedbrydes til en række aktiviteter og opgaver, der afføder en række styringsbehov.

Viser sammenhængen mellem kerneopgaver, interne og eksterne rammevilkår hen til opgaver og aktiviteter til styringsbehov

Hvordan kan I arbejde med styringsbehov?

Arbejdet med styringsbehov kan med fordel gribes analytisk an gennem en kortlægning af institutionens opgaver og dertil knyttede styringsbehov.
Når styringsbehovene afdækkes, er det overordnet relevant forholde sig til fire typer af styringsbehov:

Viser de fire typer styringsbehov, strategiske: De mål der formuleres for institutionen og forankres i opgaveløsningen.  Operationelle: Effektiv drift gennem løbende opfølgning på fremdriften af den faglige opgaveløsning. Økonomiske: Overholdelse af de økonomiske rammer gennem plan-lægning, budgettering og opfølgning på økonomien. ersonalemæssige: Overblik over anvendelsen af personaleressourcer, styring af arbejdstid og overblik over kompetencer m.v.

Som hjælp til afdækningen af styringsbehovene har Økonomistyrelsen udviklet et Excel-værktøj og en dertilhørende publikation, der kan understøtte processen med afdækningen af styringsbehovene og den efterfølgende implementering af ændringer.

Inspiration til styringsbehov

Hent publikation: Kender du dines styringsbehov?

Resumé:

I publikationen adresseres hvordan man systematisk kan arbejde med at systemunderstøtte styringsbehovene i institutionen. I publikationen finder du råd og vejledning til, hvordan man kan designe en relevant registreringsramme som understøtter styringsbehovene.