Sammenhæng mellem styring og ledelse

Hver institution skal finde den rette balance mellem styring og ledelse.

 

Figuren viser to cirkler, der overlapper hinanden, som en illustration af, at der er et overlap mellem styring og ledelse.

 

Ledere bruger styringsredskaber som en støtte i forhold til at leve op til deres ansvar og lederrolle. Det kan være styringsredskaber som, fx mål- og resultatplaner, budgetlægning eller fraværsregistrering. Når styringsredskaber understøtter ledelsen og ledelsen anvender redskaberne rigtigt - og i det rette omfang - så går styring og ledelse hånd i hånd og kan i fællesskab bidrage til at skabe værdi for institutionen. De valgte styringsredskaber skal således understøtte ledelsen uden at skabe unødvendig kompleksitet og den samlede styringsmodel skal hverken føre til over- eller understyring.

Under hver af de fem elementer i enkel og værdiskabende styring kan du læse mere om, hvilke særlige styrings- og ledelsesmæssige fokusområder der er. Derudover finder du konkrete understøttende redskaber.

Det er særligt vigtigt at rette ledelses- og styringsmæssig fokus på opgaver, der går på tværs af fx forvaltninger og organisatoriske skel. Det bør sikres, at opgaveløsningen ikke forringes, fordi den går på tværs af institutionelle grænser. Når opgaveløsningen tager udgangspunkt i borgere og brugeres behov, og der er sikret sammenhæng på tværs af institutionelle grænser gennem balanceret ledelse og styring, kan den samlede offentlige værdiskabelse øges.