Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Billedet illustrerer de fem pejlemærker for enkel og værdiskabende styring og ledelse

Enkel og værdiskabende styring og ledelse er en helhedsorienteret styringstilgang, som giver et bud på, hvordan styringen af offentlige institutioner skaber størst mulige resultater for borgere, brugere og virksomheder

Gennem mere enkel og værdiskabende styring og ledelse i den offentlige sektor skal unødigt bureaukrati fjernes for at give mere tid til at levere velfærdsydelser til borgere og brugere. Enkel og værdiskabende styring og ledelse består af fem vigtige elementer i styringen af offentlige institutioner:

Klar strategisk retning

Effektiv drift

Datainformeret beslutningsstøtte

Sammenhængende økonomistyring

Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

Styringen bliver værdiskabende, når de fem elementer hænger sammen og understøtter hinanden. Det vil sige, at den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring sammen med en datainformeret beslutningsstøtte og rette kultur understøtter ledelsen i at bedrive den styring, der er nødvendig under de givne ressourcer og rammer. I denne publikation "Enkel og værdiskabende styring og ledelses for ledere" gives en kort introduktion til de fem dimensioner i enkelt og værdiskabende styring og ledelse.

Økonomistyrelsens overordnede vision for styring og ledelse

Styring og ledelse på tværs af staten skal være enkel og værdiskabende.
Det kræver:

De tre symboler viser: at styring og ledelse skal skabe sammenhæng mellem strategi, faglige aktiviteter, økonomi og medarbejdernes ressourcer. At styringslogikker skal hænge sammen på tværs af den enkelte institution og hele koncernen. At styring skal begrænse kompleksitet og skabe gennemsigtighed.

De konkrete styringsbehov afhænger af institutionens kerneopgave og den kompleksitet, der omgiver institutionen. De skal derfor løbende tilpasses og drøftes i hver enkelt institution. I institutionerne kan man med fordel efterse, om den valgte styringsmodel er blevet for kompleks og ugennemsigtig. Et første skridt på vejen, er at udpege sine centrale styringsbehov. Læs mere om, hvordan du afdækker dine styringsbehov her.

Det er derudover vigtigt, at styringslogikken hænger sammen på tværs i den enkelte institution og på tværs af hele koncernen. Når det sker, kan det minimere den oplevede kompleksitet og understøtte udviklingen af et fælles sprog og god dialog om styring og ledelse på tværs. 

Hvor langt er jeres institution nået i forhold til at opnå en enkel og værdiskabende styring og ledelse?

Ønsker I at gennemføre en lokal vurdering af, hvor moden jeres styringsmodel er ift. at opnå enkel og værdiskabende styring, kan I dels besøge den overordnede modenhedstrappe, dels kan I anvende nedenstående vurderingsramme til enkel og værdiskabende styring. Vurderingsrammen består af en række udsagn med fokus på, hvorvidt de valgte styringsredskaber er enkle eller komplekse og om de understøtte værdiskabelsen. Ud fra udsagnene kan det fx i direktionen eller chefgruppen drøftes , hvor på skalaen institutionen vurderes at være, og hvad årsagerne hertil kan være.

Modenhedstrappen for enkel og værdiskabende styring og ledelse beskriver udvalgte nedslag for de fem dimensioner: klar strategisk retning, effektiv drift, datainformeret beslutningsstøtte, sammenhængende økonomistyring og tillidsbaseret og resultatorienteret kultur. Overblikket kan anvendes til en lokal drøftelse af mål og ambitioner for styringsmodellen. 

Modenhedstrappe for enkel og værdiskabende styring og ledelse

Modenhedstrappen viser de forskellige modenhedstrin for hver af de fem dimensioner

Se modenhedstrappen her

Under hver enkelt af de fem dimensioner, kan du her på hjemmesiden finde modenhedstrapper, der beskriver udviklingen for hver enkelt dimension. Det kan anvendes til lokale drøftelser af, hvad der skal til for at øge modenheden på de enkelte dimensioner.

Vurderingsrammen er et værktøj, som kan anvendes lokalt til at vurdere om de valgte styringsredskaber er enkle og værdiskabende nok. Gennem en række udsagn kan det fx i direktionen eller chefgruppen drøftes, hvorvidt de valgte styringsredskaber er blevet for komplekse - og om de i nødvendigt omfang understøtter værdiskabelsen. Derudover kan det drøftes hvad årsagerne hertil kan være og om der er behov for at tilpasse eller videreudvikle de lokale styringsredskaber eller anvendelsen heraf.

 

Hent vurderingsrammen til enkel og værdiskabende styring og ledelses her

Resumé

I følgende publikation præsenteres et værktøj til en lokal, dialogbaseret refleksion over, om jeres styringsmodel er enkel og værdiskabende. Styringsmodellen skal altid tilpasses de lokale styringsbehov og risikovurderinger. Institutionens ledelse bør med jævne mellemrum efterse, om der er den rette balance mellem brugen af styringsredskaber og ledelse. Vurderingsrammen består af en række udsagn med fokus på hhv. enkelthed og værdiskabelse. Ud fra udsagnene kan fx direktionen eller chefgruppen drøfte, hvor på skalaen institutionen vurderes at være. Udsagnene skal ses som idealtyper til brug for refleksion.