Driftstyring for fagchefer

En effektiv styring af driften muliggør bedre udnyttelse af ressourcerne og er med til at optimere den faglige styring af kerneopgaverne.

Hvad betyder effektiv styring af driften?

En effektiv styring af driften er en ledelses- og styringsmæssige disciplin, som sikrer, at din institution leverer optimalt på de kerneopgaver, som I er sat i verden for at udføre.

For at kunne styre jeres drift effektivt, er det vigtigt at foretage bevidste valg i forhold til planlægning, opfølgning og forbedring af jeres opgaveløsning. Derudover er det vigtigt at tænke processer, kompetencer, ressourceanvendelse, strategiske sigtelinjer mv. sammen, når du skal sikre en effektiv styring af driften.

Hvordan arbejder du med effektiv styring af driften?

En effektiv styring af driften er relevant for alle opgavetyper, men tilgangen vil være forskellig alt efter, hvilken type kerneopgave I udfører, eller hvilke udfordringer I står overfor.

Hvis I fx udfører tilsyn eller anden form for sagsbehandling, kan det være, at I har brug for kunne følge jeres driftsopgaver tæt og blive bedre til at planlægge dem i forhold til de ressourcer, som I har til rådighed. Her kan tavlestyring være et styringsværktøj, der kan hjælpe med at give jer det nødvendige overblik.

I publikationen Enkel og værdiskabende styring og ledelses i praksis kan du læse om driftstyring i praksis. Publikationen indeholder desuden et katalog over styringsvæktøjer, der er målrettet fagchefer, som inspiration til eget arbejde med styring og ledelse i praksis.

 Hent publikationen "Enkel og værdiskabende styring og ledelse i praksis" her

Resumé

Denne publikation har til formål at give en praktisk introduktion til enkel og vær-diskabende styring og ledelse til ledere i det offentlige. En enkel og værdiskabende styring og ledelse skal understøtte lederne i at navigere i en kompleks ledelseshverdag og give dem nogle brugbare styringsværktøjer, der kan sikre, at der bruges mest mulig tid på den kerneopgave, som de er sat i verden for at løse.

Enkel og værdiskabende styring og ledelse i praksis præsenterer først de centrale styringselementer i overblik, hvorefter de uddybes enkeltvis. Hver styringselement ledsages af nogle spørgsmål, som kan bruges til refleksion over ens egen styringspraksis. Publikationen har desuden et bilag med et katalog over styringsværktøjer, der skal inspirere ledere til at arbejde med egen styring og ledelse i praksis, der kan findes til højre under værktøjer.