Den økonomiske registreringsramme

Den økonomiske registreringsramme organiserer data i institutionens budget- og regnskabssystemer ud fra en række dimensioner. Det er vigtigt, at dimensioner i den økonomiske registreringsramme tager udgangspunkt i institutionens konkrete styringsbehov og det er samtidig relevant at opbygge registrerings-rammen, så den understøtter en effektiv anvendelse af de fællesstatslige administrative økonomi- og rapporteringssystemer.

Det anbefales, at registreringsrammen designes multidimensionelt, hvilket betyder, at hver dimension tjener et specifikt formål om at systematisere data ud fra et konkret styringsbehov. I den multidimensionelle registreringsramme kan registreringer kombineres på tværs af dimensioner, hvilket fremgår af figuren nedenfor. Denne tilrettelæggelse og registreringspraksis skaber gennemsigtighed i institutionens (og koncernens) forbrug af ressourcer og giver et bredere fundament for opfølgning og prioritering på tværs af institutioner/koncernens styringsniveauer.

Illustration af registreringer i en multidimensionel økonomisk registreringsramme

Eksempel på, hvordan registreringer ser ud i en multidimensionel økonomisk registreringsramme.

For den økonomiske registreringsramme er der krav om anvendelsen af en række obligatoriske dimensioner i den økonomiske registreringsramme. De obligatoriske dimensioner er delregnskab, indkøbskategori og FL-formål. Derudover anbefales det at dimensionerne sted, aktivitet og projekt anvendes. For de fleste institutioner vil det være tilstrækkeligt at anvende disse, men i særlige tilfælde kan der være behov for at anvende lokale dimensioner til lokale styrings- eller rapporteringsbehov. Eksempler på sådanne fremgår af figuren nedenfor.

Illustration af dimensioner i den økonomiske registreringsramme

Illustration af obligatoriske dimensioner (FL-formål, Delregnskab og indkøbskategori), anbefalede dimensioner (sted, aktivitet og projekt) samt eksempler på lokale dimensioner (kunde, lokation, it-system).