Sammenhængende datastruktur

Registreringsrammer er den infrastruktur, der anvendes til at skabe sammenhæng mellem institutionens forskellige data.

For at dataunderstøtte institutionens og/eller koncernens samlede styringsbehov kræver det, at data fra forskellige systemer kan sammenstilles. Registreringsrammer er den infrastruktur, der anvendes til at holde styr og skabe overblik over institutionens data på tværs af fx Økonomistyrelsens fælles administrative systemer. Registreringsrammerne giver således det samlede grundlag for såvel koncernens som institutionens styring og skal dermed tænkes sammenhængende mellem systemer og styringsbehov.

Jo mere ensartet registreringsrammerne er i de forskellige systemer, jo bedre muligheder er der for at sammenstille data. Der vil ofte ikke være tale om én identisk registreringsramme på tværs af alle systemer, men flere registreringsrammer, der kan sammenstilles på udvalgte dimensioner og dimensionsværdier som illustreret i figuren. I nedenstående figur ses, at hvert system har en registreringsramme, men ved at registrere på dimensioner som går på tværs kan data sammenstilles. Sammenkoblingen af data vil i praksis ske i LDV.

 

Illustration af sammenhæng på tværs af registreringsrammer i forskellige systemer

 

Registreringsrammer kan designes på flere måder afhængigt af institutionens styrings- og rapporteringsbehov, samt hvilket system registreringsrammen hører til. Generelt gælder det dog, at det er vigtigt, at man forholder sig til den forretningsmæssige forankring, og at man sikrer sig, at der ikke bliver bedrevet over- eller understyring. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at holde registreringsrammen så simpel som muligt.

Læs mere i publikationen "Registreringsramme som styringsværktøj" om, hvordan I designer en registreringsramme, der understøtter jeres styringsbehov. 

Publikationen giver en grundlæggende introduktion til, hvad registreringsrammer er, samt hvordan registreringsrammer kan designes og vedligeholdes. Det er hensigten, at publikationen kan anvendes på tværs af funktioner, der arbejder med økonomi, HR, faglig styring samt strategi, således at der fastlægges en relevant sammentænkning af registreringsrammerne på tværs af disse fagskel. 

Nedenfor fremgår forskellige typer af registeringsrammer som kan supplere jeres arbejde med registreringsrammer, fx hvis I skal arbejde med den økonomiske eller tidsmæssige registreringsramme.

Forskellige typer registreringsrammer

Læs publikationen Registreringsramme som styringsværktøj her

Resumé

Publikationen giver en grundlæggende introduktion til, hvad registreringsrammer er, samt hvordan registreringsrammer kan designes og vedligeholdes. Det er hensigten, at publikationen kan anvendes på tværs af funktioner, der arbejder med økonomi, HR, faglig styring samt strategi, således at der fastlægges en relevant sammentænkning af registreringsrammerne på tværs af disse fagskel.

Læs mere om den økonomiske registreringsramme her. 

Resumé

Publikationen går i dybden med den økonomiske registreringsramme og skal ses som supplement til publikationen ”Registreringsrammer som styringsværktøj”. Formålet med den økonomiske registreringsramme er at skabe en mere formålsorienteret og aktivitetsnær regnskabsregistrering, der modsvarer interne styringsbehov samt eksterne krav om fx at kunne dokumentere enhedsomkostninger og produktivitet og samtidigt sikre, at registreringsrammen er sammenkoblet til finanslovsstrukturen, statens kontoplan og regnskabsstrukturen. Publikationen består af to dele - en del omhandlende den økonomiske registreringsramme i en statslig kontekst, samt en del der går i dybden med hvilke dimensioner og styringslogikker, den økonomiske registreringsramme indeholder. Bilaget er et værktøj, som institutioner kan anvende til at evaluere sin egen økonomiske registreringsramme.

Læs mere om den tidsmæssige registreringsramme her.

Resumé

Publikationen går i dybden med den tidsmæssige registreringsramme og skal ses som supplement til publikationen ”Registreringsrammer som styringsværktøj”. Formålet med den tidsmæssige registreringsramme er, at skabe overblik over tilstedeværelses- og fraværstid, da det er et centralt værktøj i den daglige styring af personaleressourcer. Publikationen anviser, hvilke kategorier man med fordel kan tænke ind i tidsregistreringen, samt hvordan den tidsmæssige registreringsramme kan kobles til de øvrige registreringsrammer. 

Læs mere om den faglige registreringsramme her.

Resumé

Publikationen går i dybden med den faglige registreringsramme og skal ses som supplement til publikationen ”Registreringsrammer som styringsværktøj”. Det illustreres, hvordan den faglige registreringsramme med fordel kan sikrer en tværgående kobling med registreringsrammerne i øvrige relevante systemer fx økonomi eller tid, da det muliggør, at den faglige aktivitet på forskellig vis kobles med de anvendte ressourcer, hvilket giver et mere fuldstændigt billede af driftsopgaven og muliggør det som vi kalder en datadreven styring. 

 

 Læs denne case om bedste praksis for økonomisk styring af IT i staten her.

Resumé

Publikationen har til formål at illustrere bedste praksis af økonomisk styring af IT i staten