Datainformeret beslutningsstøtte

Datainformeret beslutningsstøtte bidrager til, at de daglige beslutninger træffes på et informeret grundlag af præcise og styringsrelevante oplysninger.

Topledere og chefer, som understøtter deres beslutninger af løbende input fra styringsrelevante data, har et højere informationsniveau og styrket evne til at prioritere. På baggrund heraf kan der gennemføres korrigerende handlinger for bedre at opnå de strategiske mål. Datainformerede beslutninger understøtter dermed en god værdiskabelse i institutionen.

At lede og styre datainformeret kræver nye kompetencer. Det omfatter kompetencer til at udvikle, omsætte og anvende data til læring, faglig udvikling og til tværfagligt at træffe bedre beslutninger.

Stabsfunktioner spiller en central rolle i skabelsen af datainformeret beslutningsstøtte. At skabe datainformeret beslutningsstøtte kræver faglig indsigt i opgavevaretagelsen og stærke analytiske evner. De styringsrelevante data udpeges lokalt sammen med relevante aktører og med afsæt i den faglige viden. Data indeholder relevante oplysninger om økonomi, medarbejdere, effekt og kvalitet af indsatsen for borgere eller brugere. At opnå datainformeret beslutningsstøtte i institutionen er et kontinuerligt udviklingsarbejde, der bl.a. forholder sig til, hvad der er styringsrelevante registreringer, datakilder, systemer, kvalitet og opdateringshyppighed.

Styring og ledelse er centralt

For at opnå datainformerede beslutninger er der både styrings- og ledelsesmæssige fokusområder, læs mere herom her:

Find styringsbehov- og relevante data

  • Afdæk, hvilke begrænsninger/muligheder data tilbyder, og hvordan data er koblet på tværs af styringsområderne (hvad kan understøttes datamæssigt og hvad skal følges med i på anden vis?)
  • Udvælg sammen de strategisk vigtige og styringsrelevante indikatorer om kerneopgaver, økonomi, HR
  • Sørg for, at det er de ‘rigtige’ styringsrelevante data, der registreres og indsamles

Udvikl beslutningsunderstøttende ledelsesinformation

  • Være tydelig om formål og målgruppe for ledelsesinformationen og skab ét visuelt overblik med de centrale indikatorer, som opdateres løbende
  • Træn ledelse og organisationen i at bidrage til udviklingen af relevant ledelsesinformation og i at bruge informationen til beslutning, læring og refleksion

Sikre et fundament af data og kompetencer

  • Skab sammenhæng i datastrukturen for økonomi, HR, faglige data gennem en sammenhængende regeringsramme. Der skal være ensartede definitioner på tværs af systemer for at kunne koble data på tværs
  • Fokuser på udvikling af tekniske, analytiske og forretningsmæssige kompetencer

Ledelsen udpeger styringsrelevante indikatorer

Topledelse, fagchefer og medarbejdere udpeger i et samarbejde de strategisk vigtige og styringsrelevante indikatorer, der anvendes som beslutningsstøtte centralt og lokalt.

Information fra data indgår som støtte i den løbende dialog mellem aktørerne om resultatskabelsen. Lokalt anvendes indikatorerne til at understøtte den faglige udvikling ved at anspore til refleksion og læring.

Sikrer de rette kompetencer

Hele institutionen skal opdyrke kompetencer til at anvende, lære og reflektere på baggrund af relevant ledelses-information.

Der er brug for datatekniske kompetencer til at forstå, omsætte og integrere data fra relevante it-systemer samt analytiske kompetencer og ressourcer til at udvikle relevant ledelsesinformation sammen med modtagerne.

I den løbende anvendelse af styringsrelevante data kan stabs- og fagchefer samarbejde om at udpege udfordringer, som analyseres nærmere for at afdække årsager og potentialer, der efterfølgende evt. kan træffes korrigerende handlinger på baggrund af.

Følgende eksempler på redskaber kan understøtte arbejdet med at have et datainformeret beslutningsgrundlag:

Den enkelte institution vælger de redskaber, som skaber mest værdi, dvs. som bedst understøtter et datainformeret beslutningsgrundlag i den aktuelle situation. Tilpas brugen af redskaberne løbende.

Læs mere om værktøjer på siden Publikationer, vejledninger og værktøjer, hvor der også fremgår tilgængelig resumeer.