Datainformeret beslutningsstøtte

Datainformeret beslutningsstøtte bidrager til, at de daglige beslutninger træffes på et informeret grundlag, på baggrund af relevante koblinger på tværs af styringsområder og målrettet modtageren.

Figuren illustrerer 3 kendetegn ved at arbejde med datainformeret beslutningsstøtte: Tilstedeværelse af relevante data Databevidsthed Data som både forklarende bagud og understøttende fremadrettet

Den øverste ledelse skal sikre, at ledere på alle niveauer har de rette styringsrelevante data til at træffe informerede beslutninger og foretage prioriteringer. Datagrundlaget skal styrke vidensniveauet om resultaterne og den værdi, der skabes for samfund, borgere og brugere. Det er derfor også væsentligt løbende at have blik for nye muligheder i forhold til brugen af data.

Et datainformeret beslutningsgrundlag bidrager til institutionens læring og udvikling, når det anvendes til refleksion over fremdrift og værdiskabelse, såvel som over afvigelser fra det forventede.

Modenhedstrappe for datainformeret beslutningsstøtte

Figuren viser på en modenhedsskala, hvilke karakteristika der er gældende, når man henholdsvis ikke arbejder aktivt med datainformeret beslutningsstøtte og når man gør det i lav, mellem og høj grad

Se modenhedstrappen her

Ledelsen skal sikre, at institutionen har de nødvendige kompetencer til at anvende, lære og reflektere med udgangspunkt i data. Samtidig skal ledelsen løbende forholde sig til hvilke data, der er styringsrelevante, således at det er de rigtige registreringer, der foretages, samt at man rammer det rette niveau af styring.

Udvikling af datainformeret beslutningsstøtte fordrer faglig indsigt i opgavevaretagelsen og stærke analytiske evner. Udviklingen kan med fordel forankres i stabsfunktioner med inddragelse af ledelse og fagchefer. Herved kombineres tekniske kompetencer og indblik i økonomi- og HR-data med faglige styringsbehov. Data er ofte mangfoldige og udvælgelse af relevante oplysninger om økonomi, medarbejdere, effekt og kvalitet af indsatsen kræver nøje overvejelse.

Det er et kontinuerligt udviklingsarbejde at opnå datainformeret beslutningsstøtte, som bl.a. forholder sig til, hvad der er styringsrelevante registreringer, datakilder, systemer, kvalitet og opdateringshyppighed.

Styring og ledelse er centralt

For at opnå datainformerede beslutninger er der både styrings- og ledelsesmæssige fokusområder, læs mere herom her:

Find styringsbehov- og relevante data

  • Afdæk, hvilke begrænsninger/muligheder data tilbyder, og hvordan data er koblet på tværs af styringsområderne (hvad kan understøttes datamæssigt og hvad skal følges med i på anden vis?)
  • Udvælg sammen de strategisk vigtige og styringsrelevante indikatorer om kerneopgaver, økonomi, HR
  • Sørg for, at det er de ‘rigtige’ styringsrelevante data, der registreres og indsamles

Udvikl beslutningsunderstøttende ledelsesinformation

  • Være tydelig om formål og målgruppe for ledelsesinformationen og skab ét visuelt overblik med de centrale indikatorer, som opdateres løbende
  • Træn ledelse og organisationen i at bidrage til udviklingen af relevant ledelsesinformation og i at bruge informationen til beslutning, læring og refleksion

Sikre et fundament af data og kompetencer

  • Skab sammenhæng i datastrukturen for økonomi, HR, faglige data gennem en sammenhængende regeringsramme. Der skal være ensartede definitioner på tværs af systemer for at kunne koble data på tværs
  • Fokuser på udvikling af tekniske, analytiske og forretningsmæssige kompetencer

Ledelsen udpeger styringsrelevante indikatorer

Topledelse, fagchefer og medarbejdere udpeger i et samarbejde de strategisk vigtige og styringsrelevante indikatorer, der anvendes som beslutningsstøtte centralt og lokalt.

Information fra data indgår som støtte i den løbende dialog mellem aktørerne om resultatskabelsen. Lokalt anvendes indikatorerne til at understøtte den faglige udvikling ved at anspore til refleksion og læring.

Sikrer de rette kompetencer

Hele institutionen skal opdyrke kompetencer til at anvende, lære og reflektere på baggrund af relevant ledelses-information.

Der er brug for datatekniske kompetencer til at forstå, omsætte og integrere data fra relevante it-systemer samt analytiske kompetencer og ressourcer til at udvikle relevant ledelsesinformation sammen med modtagerne.

I den løbende anvendelse af styringsrelevante data kan stabs- og fagchefer samarbejde om at udpege udfordringer, som analyseres nærmere for at afdække årsager og potentialer, der efterfølgende evt. kan træffes korrigerende handlinger på baggrund af.

Følgende eksempler på redskaber kan understøtte arbejdet med at have et datainformeret beslutningsgrundlag:

Den enkelte institution vælger de redskaber, som skaber mest værdi, dvs. som bedst understøtter et datainformeret beslutningsgrundlag i den aktuelle situation. Tilpas brugen af redskaberne løbende.

Læs mere om værktøjer på siden Publikationer, vejledninger og værktøjer, hvor der også fremgår tilgængelig resumeer.