Statens finanser over tid

Her kan du se statens finanser for perioden 2009-2020.

Statens finanser viser både de årlige udgifter og indtægter, men også, hvordan udviklingen i eksempelvis statsgælden har været fra år til år. Figurerne viser både forbruget og de bevillinger, Folketinget har givet på Finansloven.

Den såkaldte DAU-saldo beskriver forskellen mellem statens indtægter og udgifter. Statens gæld består overvejende af langfristet gæld, der er optaget ved at udstede statsobligationer. Derudover er der kortfristet gæld som eksempelvis kan være gæld til leverandører. Aktiverne består eksempelvis af debitorer og skattetilgodehavender.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Noter

1: Statsgælden opgøres i statsregnskabet, som en bruttogæld, hvilket er forskelligt fra det gældsbegreb, der typisk anvendes andre steder. I forhold til eksempelvis EU's konvergenskriterier anvendes ØMU-gælden, som opgøres efter andre principper, og som også har resten af den offentlige sektor med. For adgang til flere opgørelser af gælden henvises til Danmarks Statistik.

2: I 2014 indføres budgetloven i Danmark. Folketinget vedtager 4-årige lofter over udgifterne i både staten, kommuner og regioner. I staten deles udgifterne op under delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler og udgifter uden for udgiftsloftet. Alle bevillinger på finansloven er fra 2013 kodet, så de ligger enten under en af de tre udgiftskategorier eller under indtægterne (indtægterne er også uden for udgiftsloftet). Det er denne opgørelse, der blandt andet vises i hovedoversigterne i både finansloven og i statsregnskabet. Det er vigtigt at påpege, at der under den enkelte bevilling registreres både indtægter og udgifter efter artskontoplanen. Derfor summer de tre udgiftskategorier i denne opgørelse ikke til udgifterne efter art ovenfor. Det samme gælder for indtægterne. I begge tilfælde giver differencen mellem indtægter og udgifter det samme, og saldoen benævnes DAU-saldoen.

Brugerguide

  • Tryk på knapperne i menuen for at vælge, hvilke finansposter grafen skal vise.
  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Du kan vælge at få vist en given artkonto under udgifter/indtægter via drop-down menuen.
  • Du kan få yderligere oplysninger ved at føre musen henover ’?’ i visualiseringen.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) eller eksporteres via menuerne i højre hjørne.