Sygefravær over tid

Her kan du følge det gennemsnitlige antal sygedage over tid for et udsnit af statens institutioner.

Her på siden kan du følge udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedage over tid. Oversigten er sorteret efter de institutioner (hovedkonti) med flest årsværk, men du har også muligheden for at vælge specifikke ministerområder og institutioner via drop-down-menuerne. Visualiseringen viser maksimalt fem institutioner ad gangen af hensyn til overblikket.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Noter

1: Institutionerne bliver opgjort på hovedkontoniveau jævnfør Finansloven.
2: Specifikke personalegrupper er undtaget opgørelsen, da de har en løsere tilknytning til arbejdspladsen, der kan give et ikke-retvisende billede af deres sygefravær. Det drejer sig om timelønnede, ansatte på efterløn, vederlagslønnede, særligt aflønnede, eksterne lektorater og gæsteundervisere, studenter, studenterundervisere, instruktorer, værnepligtige, Ph.d. studerende i udlandet med videre. Grundet denne undladelse, vil antallet af årsværk ikke være fuldt sammenligneligt med andre opgørelser af årsværk i staten.
3: Virksomheder med fejlagtige eller manglende indrapporteringer i én eller flere af tidsperiodens måneder vil som udgangspunkt ikke indgå i opgørelsen. Det kan derfor forekomme, at visse institutioner (hovedkonti) ikke er præsenteret for et specifikt år eller kvartal.
4: Navneændringer for institutioner eller ressortomlægninger, kan medføre ’brud’ på tidsserierne for visse institutioner, når man sammenligner tal for sygefraværet på tværs af tidsperioder.
5: Sygefravær i weekender og på helligdage bliver ikke regnet med i opgørelsen.
6: Her kan du tilgå vores vejledning for en nærmere beskrivelse af datagrundlag, afgrænsninger med videre.

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne af diagrammerne.