Sygefravær fordelt på ministerområder og institutioner

Her kan du se det gennemsnitlige antal sygedage og hvor mange procent af medarbejderne, der har et lavt sygefravær for et bestemt ministerområde eller en specifik institution.

Her på siden kan du se, hvordan statens sygefravær fordeler sig på ministerområder og institutioner (hovedkonti) for et givent år eller kvartal.

Du kan eksempelvis se det gennemsnitlige antal sygedage for Økonomistyrelsen for en bestemt tidsperiode eller opgøre, hvor mange procent af medarbejderne (målt i årsværk), der har et lavt sygefravær (defineret som mellem nul og fem sygedage) i Finansministeriet.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Noter

1: Institutionerne bliver opgjort på hovedkontoniveau jævnfør Finansloven.
2: Specifikke personalegrupper er undtaget opgørelsen, da de har en løsere tilknytning til arbejdspladsen, der kan give et ikke-retvisende billede af deres sygefravær. Det drejer sig om timelønnede, ansatte på efterløn, vederlagslønnede, særligt aflønnede, eksterne lektorater og gæsteundervisere, studenter, studenterundervisere, instruktorer, værnepligtige, Ph.d. studerende i udlandet, med videre. Grundet denne undladelse, vil antallet af årsværk ikke være fuldt sammenligneligt med andre opgørelser af årsværk i staten.
3: Virksomheder med fejlagtige eller manglende indrapporteringer i én eller flere af tidsperiodens måneder vil som udgangspunkt ikke indgå i opgørelsen. Det kan derfor forekomme, at visse institutioner (hovedkonti) ikke er præsenteret for et specifikt år eller kvartal.
4: Navneændringer for institutioner eller ressortomlægninger, kan medføre 'brud' på tidsserierne for visse institutioner, når man sammenligner tal for sygefraværet på tværs af tidsperioder.
5: Sygefravær i weekender og på helligdage bliver ikke regnet med i opgørelsen.
6: Her kan du tilgå vores vejledning for en nærmere beskrivelse af datagrundlag, afgrænsninger med videre.

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Klik på et element i cirkeldiagrammet for at se fordelingen af underkategorier på de øvrige diagrammer.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne af diagrammerne.