Økonomistyrelsens vidensbank

""

Vi kan hjælpe de statslige institutioner med at løse flere opgaver selv ved at bringe Økonomistyrelsens velafprøvede værktøjer i anvendelse.

Økonomistyrelsens vidensbank er en samlet betegnelse for styrelsens tværgående og eksternt rettede services, eksempelvis inspirationsmaterialer og kurser. Vidensbanken er tiltænkt de statslige institutioner bredt set, og relevansen af de enkelte services varierer fra institution til institution. Alle services har dog det til fælles, at de kan inspirerer til styrket opgavevaretagelse i staten.

Økonomistyrelsen er drivkraft og stiller services til rådighed inden for fire kategorier: Netværk og kurser; håndbøger og inspirationsmateriale, tværgående analyser samt databaserede løsninger. Du kan læse mere om kategorierne og finde eksempler i boksen nederst på siden.

Med sin placering i Økonomistyrelsen, har SAI overblik over og indgående kendskab til vidensbankens services. Derfor kan du kontakte os for hjælp til de relevante services, hvad enten du fx vil deltage i netværk om styring, have vores håndbog om procesoptimering, få inspiration til automatisering fra en tværstatslig analyse eller blive klogere mulighederne i de statslige systemer.

Services i Økonomistyrelsens vidensbank

Vi faciliterer netværk og kurser, der samler medarbejdere med lignende arbejdsopgaver eller udfordringer, for at understøtte videndeling på tværs af staten. Vi arbejder på fremover at kunne tilbyde endnu flere netværk og kurser.

Eksempler på konkrete ydelser:

Vores håndbøger bidrager til at dele ud af gode erfaringer og viden på tværs af staten. De kan også støtte og inspirere til, at institutioner selv kan løse flere opgaver internt.

Eksempler på konkrete ydelser:

Vores analyser tilvejebringer viden om et område eller en funktion på tværs af staten. De afdækker processer og identificerer løsninger og værktøjer, som kan være til gavn for flere institutioner.

Eksempler på konkrete ydelser

Vores databaserede løsninger er generiske redskaber eller værktøjer udviklet til at understøtte en højere grad af brug eller deling af data på tværs af staten.

Eksempler på konkrete ydelser: