Hvad vi tilbyder

""

I Statens Analyser og Implementering (SAI) tilbyder vi skræddersyede projekter og løsninger inden for rådgivning, analyse og implementering på tværs af 10 ydelseskategorier.

Vi tilbyder ydelser inden for 10 overordnede kategorier med hver deres delydelser. Det kan være alt fra at rådgive om strategi, udarbejde analyserapporter, kortlægge styringsbehov, udvikle og implementere systemløsninger, facilitere møder til at koordinere projekter.

Når vi leverer vores ydelser, sørger vi for at gøre det i tæt samarbejde med jer. Det gælder både, når vi er med i hele eller afgrænsede dele af projekter.

Vores katalog af ydelser er formet ud fra vores tre kompetenceområder:

 • Strategi og analyse
 • Styring og ledelse
 • BI og fællesadministrative løsninger

I boksen nedenfor kan du læse mere om de enkelte ydelser og finde eksempler på, hvad vi kan tilbyde.

Ydelseskategorier

Du kan læse mere om vores enkelte ydelser ved at klikke på dem.

Kvalitets- og forbedringsanalyser fokuserer på at øge kvaliteten i opgaveløsningen. De identificerer og anbefaler tiltag, der kan bidrage til en mere veldrevet organisation og en højere kvalitet i opgaveløsningen. Analyserne kan fokusere på hele eller dele af en organisation og tilvejebringer typisk et katalog over forbedringstiltag og kvalitetsløft.

Ydelseseksempler (strategi og analyse):

 • Trend- og bedste praksis-analyser som inspiration til ny og bedre opgaveløsning
 • Kvalitetsfokuserede anbefalingskataloger, herunder til optimering af processer. For eksempel for at nedbringe sagsbehandlingstider og skabe et bedre tilsyns- og kontrolset-up.
 • Brugerrejseanalyser (for både borgere og virksomheder)
 • Bedre og mere systemunderstøttet ressourcestyring og vagtplanlægning
 • Serviceniveauanalyser, for eksempel af brugertilfredshed samt mere internt rettede kulturanalyser

Budgetanalyser identificerer muligheder for effektivisering og/eller strategisk omprioritering. De kan have to hovedformål: Effektivisering (input-analyser), der kan bidrage til at frigøre ressourcer, eller strategiske omprioritering (output-analyser), der indebærer prioritering mellem opgaver. Analyserne udmunder typisk i et katalog med anbefalinger.

Ydelseseksempler (strategi og analyse):

 • Kapacitetsudnyttelse, for eksempel af personaleressourcer og faciliteter
 • Indkøbsanalyser, herunder i forhold til modenhed og organisering
 • Reorganisering og samordning af administrative funktioner og anvendelse af fælles løsninger
 • Procesoptimering, for eksempel ved bedre drifts- og tavlestyring, forenkling, og systemunderstøttelse
 • Strategisk opgaveprioritering, for eksempel reallokering af ressourcer, hvilket både kan være op og ned
 • Business cases, herunder økonomikortlægning og baselineudarbejdelser
 • Trend- og bedste praksis analyser til inspiration og grundlag for fremadrettet opgavevaretagelse.

Surveys og spørgeskemaer skaber viden om oplevelser eller erfaringer på et givent område. De kan bruges til at undersøge forskellige svargrupper, og deres erfaringer og holdninger. Evalueringer bruges til at måle effekten af en indsats, og vil typisk fokusere på sagsbehandling eller afgrænsede opgaver frem for borgernære velfærdsydelser.

Ydelseseksempler:

 • Survey til brugertilfredshedsmålinger (strategi og analyse)
 • Effektmåling af afsluttede initiativer og kvalitetssikring (strategi og analyse)
 • Undersøgelser af modenhed og bedste praksis for styring og ledelse (styring og ledelse)
 • Undersøgelser af ’regeltyngde’ (styring og ledelse)

Vi tilbyder facilitering af workshops og fokusgrupper, samt præsentationer, hvor vi deler viden inden for vores kompetenceområder. Dertil tilbyder vi projektstyring og -koordinering, både i afgrænsede dele af et projekt eller hele projekter (dog i udgangspunktet projekter på under seks måneder). Begge dele sker i tæt samarbejde med kunden.

Ydelseseksempler:

 • Facilitering af workshops eller fokusgrupper (strategi og analyse)
 • Præsentation af god praksis for problemløsning (strategi og analyse)
 • Generel projektstyring (strategi og analyse)
 • Facilitering af workshops og udviklingsforløb, der handler om styring og ledelse (styring og ledelse)
 • Projektledelse af styringsprojekter (styring og ledelse)

Strategi og mål- og resultatstyring sætter retning og giver grundlag for prioritering. Vi kan bidrage til flere faser: 1) strategi- og trendanalyser, der giver inspiration til forbedringer, 2) hjælp til strategiudvikling og -proces, og 3) udvikling af strategiske styringsdokumenter såsom mål- og resultatplan og driftsdokument, herunder målformulering.

Ydelseseksempler:

 • Strategi- og trendanalyser, der identificerer god praksis og skaber inspiration til den langsigtede strategi (strategi og analyse)
 • Metoder og -skabeloner, der gør det lettere selv at skrive sin strategi (strategi og analyse)
 • Hjælp til strategi- og målformulering og hvordan disse operationaliseres i praksis (styring og ledelse)
 • Eftersyn af mål- og resultatplan og andre styringsdokumenter (styring og ledelse)

Vi tilbyder hjælp til optimering af processer og arbejdsgange gennem Lean og forsimpling, digitalisering, automatisering og driftsstyring. Vi rådgiver om udarbejdelse af anbefalinger samt udvikling og implementering af konkrete værktøjer. Analyserne ofte vil tage udgangspunkt i en overordnet proceskortlægning og/eller værdistrømsanalyse.

Ydelseseksempler:

 • Optimering gennem forsimpling og Lean samt digitalisering, og automatisering (strategi og analyse)
 • Datakategorisering og autokontering. Excel-makroer og mindre algoritme-løsninger (strategi og analyse)
 • Kortlægning og forbedring af budget-, regnskabs- og lønprocesser (styring og ledelse)
 • Rådgivning om tavlestyring og om administrativt årshjul (styring og ledelse)
 • Gennemgang af arbejdsprocesser i de fællesadministrative systemer og tiltag for at sikre bedste praksis (BI og fællesadministrative systemer)
 • Gennemgang af roller og rettigheder i systemporteføljen (BI og fællesadministrative systemer)

Vi tilbyder rådgivning og sparring inden for vores kerneydelser og hvordan ministerier kan varetage flere projekter. Det kan være analyseplanlægning, implementeringsstøtte, udviklingsprojekter, enkel og værdiskabende styring og ledelsesinformation. Vi hjælper også med at kvalificere enkeltdele såsom design, hypoteser og forbedringsforslag.

Ydelseseksempler:

 • Projekt- og analyserådgivning, eksempelvis kommissorier og analysedesign (strategi og analyse)
 • Rådgivning om implementering, herunder ift. handlingsplane (strategi og analyse)
 • Rådgivning om enkel og værdiskabende styring og ledelse (styring og ledelse)
 • Styringsmodeller (styring og ledelse)
 • Ledelsesinformation (styring og ledelse)
 • Mål- og resultatstyring (styring og ledelse)
 • Ad hoc sparring omkring effektiv systemanvendelse og -sammenhæng, samt rapporteringsmuligheder på tilstedeværende data (BI og fællesadministrative systemer)

Vi tilbyder afklaring af styringsbehov samt kortlægning og tilpasning af den eksisterende styringsmodel med afsæt i rammebetingelser, opgaver, mål, finansiering, organisation og lignende. Vi tilbyder også rådgivning og implementering af ny styringsmodel til økonomistyring, finansiering, registreringsrammer, politikker og processer.

Ydelseseksempler:

 • Kortlægning af strategiske, faglige og økonomiske styringsbehov (styring og ledelse)
 • Design af styringsmodel, registreringsrammer, roller/ansvar, politikker og processer (styring og ledelse)
 • Design af modeller til aktivitets- og ressourcestyring og løn- og omkostningsfordeling (styring og ledelse)
 • Systemopsætning, der understøtter ny styringsmodel (BI og fællesadministrative systemer)
 • Opsætning af BI-LDV, der understøtter rapportering på ny registreringsramme (BI og fællesadministrative systemer)

Vi tilbyder opsætning og implementering af de fællesadministrative systemer, herunder integrationer til lokale fagsystemer. I den proces bistår vi med omlægning af systemerne i forbindelse med sammenlægning eller opsplitning af institutioner og ved omlægning af styringsmodel eller arbejdsprocesser.

Ydelseseksempler (BI og fællesadministrative systemer):

 • Planlægge, lede og koordinere implementeringsforløbe og systemændringer i samarbejde med kunden
 • Udarbejdelse af uddannelsesforløb med vejledninger, webinarer med videre
 • Rådgivning om sammenhængende system-set up, bedste praksis og optimal systemanvendelse
 • Hjælp til at afdække behov for integrationer mellem fællesstatslige og kundens egne it-systemer
 • Opsætning af systemer samt standardintegrationer

Vi tilbyder udvikling af enkel og værdiskabende ledelsesinformation i Statens BI i samarbejde med institutionen. Med udgangspunkt i de fællesadministrative data hjælper vi med at etableringen, udviklingen, opsættelsen og anvendelsen af relevant ledelsesinformation, herunder selve udarbejdelse af rapportering i LDV og MS Power BI.

Ydelseseksempler (BI og fællesadministrative systemer):

 • Opsætning af standard ledelsesinformationsrapporter til chefer og direktion i både LDV og Power-BI
 • Sparring og afdækning af rapporteringsbehov
 • Hjælp til dataintegrationer fra fagsystemer og kobling af økonomi, HR, strategi og faglige nøgletal
 • Sparring til hvorledes BI-miljø og -løsninger sammensættes optimalt i forhold til institutionens behov
 • Opsætning af individuelle ledelsesinformationsrapporter med data fra de fællesadministrative systemer

Ud over vores ydelseskategorier, kan vi hjælpe med finde frem til de relevante værktøjer, inspirationsmaterialer, kurser og meget andet i Økonomistyrelsens vidensbank. Disse kan bidrage til, at I selv kan løse flere opgaver.

Læs om Økonomistyrelsens vidensbank her.