Datadrevet organisation

Økonomistyrelsen ønsker at gøre vores data tilgængelige og sammenhængende for vores kollegaer i staten. Det sikrer vi gennem ansvar for data og fokus på datas udstilling og anvendelse. Vi står samtidig klar med gode råd og inspiration til andre, der har samme ambition om at være en datadrevet organisation.

Økonomistyrelsen administrerer et komplekst og værdifuldt datalandskab af administrative data, der genereres i Økonomistyrelsens fællesadministrative systemer. Disse data anvendes i stigende grad til at forbedre beslutningsgrundlaget i statens institutioner.

I Økonomistyrelsen har vi derfor udarbejdet en datastrategi. Datastrategien har som overordnet målsætning at forbedre datas kvalitet, udstilling og anvendelse for at understøtte de statslige institutioners arbejde med i højere grad at træffe datadrevne beslutninger. Her er blandt andet inspiration at hente fra vores erfaring med at styrke data governance og kortlægge vores data i et ’datalandskab’.

Data governance-model 

Med inspiration fra vores kollegaer i staten har vi i Økonomistyrelsen udviklet vores data governance-model gennem etableringen af nye organisatoriske roller, der bidrager til bedre kvalitet, udstilling og anvendelse af data. 

Vores tilgang er drevet af den bærende ide om dataejerskab, der er etableret på tværs af vores organisation. Vi har placeret ansvaret for data i de af styrelsens forretningskontorer, der har det lovmæssige ansvar for data, ellerog hvor anvendelsen af data er størst. Det har vi gjort på tværs af forretningsområder som økonomi, regnskab, løn og indkøb. 

Med tiltaget har Økonomistyrelsen udpeget dataejere og data stewards på tværs af organisationen. Hvor dataejere er ansvarlige for kvaliteten af datasæt, er stewards de kontaktpunkter, der driver og koordinerer styringen af data. Økonomistyrelsens dataejere er samlet i et ’dataråd’, som samlet sætter retningen for kvaliteten, udstillingen og anvendelsen af data. I sidste ende styrker det kvaliteten af de fællesadministrative data, så de er pålidelige, sammenhængende og tilgængelige for de statslige og selvejende institutioner.

Kortlægning af datalandskabet

Vi har kortlagt Økonomistyrelsens datalandskab for at styrke det fælles overblik og kendskab til data på tværs af vores organisation. Det skal bidrage til at forbedre kvaliteten, anvendelsen og udstillingen af data, så de imødekommer de statslige og selvejende institutioners behov.

Kortlægningen gør viden om data, som besiddes af vores specialister inden for både fagsystemer og forretningsprocesser tilgængelig og forståelig. Tiltaget er gennemført via flere sprintforløb, hvor specialisterne har bidraget til belysning af datas livscyklus, nøglevariable, kvalitet og udfordringer. På den måde har vi inden for en kort tidshorisont etableret et tværgående overblik og fælles sprog for vores data, der drives videre under data governance-modellen. 

Med kortlægningen har vi derfor opnået en tværgående afdækning af de 10 overordnede dataområder i Økonomistyrelsen, der hver inkluderer en række forskellige datasæt. Du kan finde Økonomistyrelsens datalandskab nederst på siden. 

Kortlægningen har samtidig været central for implementeringen af data governance-modellen, idet processen har fungeret som introduktionsforløb for de dataejere og stewards, der skal drive det nye princip om dataejerskab. Du kan finde vores foreslåede proces for etableringen af data governance og kortlægning af datalandskab i din institution nederst på siden. 

Datalandskabet indgår bl.a. i Økonomistyrelsens analytikerhåndbog, der beskriver de data, som er tilgængelige for de statslige institutioner, og vejleder om typiske nøgletal og analyser.

Læs mere om analytikerhåndbogen her

Visualiseringer

Hent visualisering: Økonomistyrelsens datalandskab (pdf)

Økonomistyrelsen, maj 2020

Resumé

Økonomistyrelsens fællesadministrative datalandskab består af data inden for 10 områder:

  • Økonomistyring
  • Finanslov og statsregnskab
  • Indkøb og faktura
  • Rejser og udgifter
  • Løn og ansættelsesvilkår
  • Organisation
  • Tidsregistrering
  • Rekruttering
  • Kompetenceudvikling

Visse data udstilles til styrings- og analyseformål, andre gør ikke, og endelig er der data, der kommer med de nye systemer.

Hent visualisering: Tilgang til implementering af data governance og kortlægning af datalandskabet (pdf)

Økonomistyrelsen, maj 2020

Resumé

I Økonomistyrelsen har vi implementeret en data governance-model og kortlægning af vores datalandskab i en sammentænkt proces.

Med data governance-modellen har vi etableret en ny rolle- og ansvarsfordeling for styringen af data, mens vi med kortlægningen har øget vores fælles kendskab til data.

De nye roller er inddraget i kortlægningen, der har fungeret som introduktionsforløb for de dataejere og stewards, som skal drive det nye princip for dataejerskab.