HR: Arbejdsgiver og pension

Økonomistyrelsens rådgivning på arbejdsgiverområdet fokuserer på anvendelse og fortolkning mv. af Økonomistyrelsens egne regler, herunder tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer samt overenskomster og aftaler mv., der er indgået af styrelsen selv.

Andre ministeriers lovgivning

Økonomistyrelsen rådgiver derfor ikke om anden regulering, der knytter sig til arbejdsgiverrollen, men hvor Finansministeriet ikke har ressortansvaret. Det gælder fx virksomhedsoverdragelsesloven, funktionærloven og persondataloven.

Økonomistyrelsen henviser derfor fortolkning af og rådgivning om andre retsområder til det ministerium/den myndighed, som har ressortansvaret for området. Det kan sikre, både at rådgivningen altid er opdateret, og at det ansvarlige ministerium/den ansvarlige myndighed løbende får kendskab til alle aktuelle spørgsmål og problemstillinger på ressortområdet.

På visse områder er anden lovgivning dog så tæt koblet til rådgivningen om Økonomistyrelsen egne regler, at denne lovgivning nødvendigvis må inddrages som led i Økonomistyrelsens rådgivning om styrelsens regler. Det gælder fx i forhold til ferie- og barselsaftalerne, afskedigelsessager samt personaleoverførsler.

Direkte kontakt til Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen yder rådgivning til følgende statslige institutioner:

 • Departementer (herunder koncernfælles HR-funktioner på ministerieniveau)
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB’s hovedkontor
 • Banedanmarks hovedkontor
 • Rigspolitiet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 • Dansk Røde Kors 
 • Områder, hvor der med vedkommende ministerium er aftalt en særlig rådgivnings- eller implementeringsindsats.

Institutioner på ovenstående liste kan mandag til fredag i tidsrummet 9.00 – 16.00 kontakte Økonomistyrelsen telefonisk på +45 2540 9723 eller via e-mail på , hvor en rådgiver vil være klar til at tage imod henvendelsen og sørge for, at den besvares hurtigst muligt.

Øvrige institutioner, der søger rådgivning på arbejdsgiverområdet, bedes henvende sig til eget ressortministerium.

Overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser af tjenestemandslovens § 10 mv. skal dog fortsat indberettes direkte til Økonomistyrelsen , jf. Finansministeriets cirkulære af 5. oktober 2000 (Perst.nr. 076-00).

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte

Nuværende eller tidligere tjenestemænd kan søge rådgivning om pension hos Udbetaling Danmark eller Økonomistyrelsen . Henvendelser der drejer sig om:

 • Beregning af tjenestemandspension, herunder opsat pension, kan mandag til fredag, kl. 9.00 – 14.00, rettes til Udbetaling Danmark på telefon +45 7012 3200.
 • Tjenestemandspension i øvrigt kan mandag til fredag, kl. 9.00 – 12.00, rettes til Økonomistyrelsen på telefon +45 2540 9720 eller sendes til e-mail .

Øvrige henvendelser fra nuværende eller tidligere ansatte i staten vedrørende Økonomistyrelsens regler skal som udgangspunkt rettes til vedkommendes ansættelsesmyndighed.

Læs mere

Læs mere om Økonomistyrelsen arbejde inden for arbejdsgiverområdet