Vejledning om ophør af lockout mv.

28-04-2013
HR

Moderniseringsstyrelsen udsender vejledning om ophør af lockout mv.

Folketinget har den 26. april 2013 vedtaget lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Loven træder i kraft den 27. april 2013 ved døgnets begyndelse.

Af loven fremgår

  • at overenskomster og aftaler fornys med det indhold, der er fastsat i loven
  • at lockouten og boykotten ophører med virkning fra lovens ikrafttræden
  • at der med virkning fra lovens ikrafttræden indtræder fredspligt
  • at arbejdet ved lockoutens ophør genoptages uden unødigt ophold
  • at der ikke fra nogen af parternes side må finde fortrædigelse sted i anledning af konflikten.

De ændrede arbejdstidsregler for undervisningsområdet træder først i kraft 1. august 2014. Indtil da gælder de hidtidige arbejdstidsregler.

Download publikationen Vejledning om ophør af lockout mv.