Center for Økonomi og Indkøb

Her finder du en oversigt over kontorerne i Center for Økonomi og Indkøb.

Direktør: Poul Taankvist
Vicedirektør: Hanne Lund-Christensen

Implementering af Resultat- og Økonomistyring

Kontorchef Pia Løvengren Ravn

""

Opgaver:

 • Udvikle og implementere enkel og værdiskabende styring i den offentlige sektor i samarbejde med praktikere og forskere
 • Videns- og rådgivningscenter om implementering af enkle og moderne styringsværktøjer, som er relevante og tilpasset den enkelte institutions behov
 • Understøtte videndeling og kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere i den offentlige sektor om god sammenhængende strategisk, faglig, finansiel og ressourcemæssig styring
 • Udvikle og forenkle mål- og resultatstyring med henblik på at sikre, at mål er værdiskabende og relevante og understøtter kvalitet og sammenhæng på tværs
 • Inspirere og understøtte offentlige ledere til at sætte en klar strategisk retning, som har kerneopgaverne og fagligheden i centrum
 • Udvikle ledelsesinformation i samarbejde med offentlige institutioner med henblik på at sikre, at offentlige ledere får et gennemsigtigt og oplyst grundlag at træffe beslutninger på
 • Partnerskab med kommuner og regioner med henblik på at inspirere og understøtte tværgående læring om god økonomistyring på det kommunale og regionale område
 • Bindeled mellem forretning og systemer for at sikre, at systemerne udvikles med afsæt i forretningen og kerneopgaverne
 • Analyser og policyopgaver inden for enkel og værdiskabende styring
 • Controlle og udvikle på konceptet for statslige udgiftsopfølgninger

Statsregnskab

Kontorchef Erik Hammer

Opgaver:

 • Understøttelse af departementets arbejde med bevillingslovene
 • Udvikling af regnskabsregler
 • Udstedelse og fortolkning af regnskabsbekendtgørelsen, herunder sammenhæng til Budgetvejledningen
 • Udarbejdelse, vedligeholdelse og fortolkning af vejledninger om statslige regnskabsregler
 • Vedligeholdelse af ØAV, Statens kontoplan og behandling af principielle regnskabsmæssige henvendelser
 • Sekretariat for det statslige regnskabsråd
 • Drift og udarbejdelse af statsregnskabet
 • Understøttelse af årsrapporter i staten
 • EU-regnskab
 • Administration af satspuljedatabase samt visse forvaltningsopgaver
 • Statslig betalingsformidling, herunder kontakt til Nationalbanken
 • Administration af likviditetsordning og momsrefusionsordning
 • Administration af Lov om offentlige betalinger
 • Udbud og kontraktadministration vedrørende SKB/OBS
 • Vedligeholdelse af nummerstruktur og kontoadministration i SKB/OBS

Statens Indkøb

Kontorchef Thomas Gloy

Opgaver:

 • Policyopgaver i tilknytning til offentligt indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse
 • Implementere arbejdsdeling med SKI omkring drift af Indkøbsprogrammet
 • Gennemføre udbud af nye indkøbsområder og enkelte genudbud
 • Nye løftestænger til effektivisering af indkøbet i staten
 • Kontraktstyring på de fællesstatslige indkøbsaftaler
 • Analyser og professionalisering af indkøbet i staten
 • Juridisk rådgivning til koncernen vedrørende udbud
 • Juridisk rådgivning vedrørende aktindsigt, kontrakter mv.
 • Policy-opgaver knyttet til udbudsregler
 • Tværoffentligt indkøbsstrategisk samarbejde