Anbefalinger til budgettering

""

Et godt budget er en forudsætning for at kunne bedrive enkel og værdiskabende styring og ledelse, hvor både fremdrift og løbende prioriteringer er understøttet.

Budgettet skal være realistisk

Det er vigtigt, at budgettet er så realistisk som muligt. Hvis I er for optimistiske i jeres budgetlægning, er der en risiko for, at I kommer til at underbudgettere. Hvis I derimod lægger en buffer ind i budgettet, som ikke anvendes, så lægger I beslag på ressourcer, der kunne havde været brugt til at skabe værdi for borgere og virksomheder andetsteds. Det er derfor vigtigt, at I er så realistiske som muligt, når I lægger budgettet.

Budgettet skal være koblet til strategien

Økonomistyrelsen anbefaler, at budgettet har ophæng i jeres institutions strategiske pejlemærker. Derfor anbefaler vi, at I tilrettelægger årshjulet således, at de strategiske drøftelser går forud for arbejdet med budgettet.

Vidste du, at...

Kilde: Økonomistyrelsen, 2016

""

Budgettet skal være baseret på jeres aktiviteter

Herudover anbefaler vi, at budgettet er baseret på jeres forventninger til de aktiviteter, I skal udføre i det kommende år. Herigennem får I skabt en tættere kobling mellem budgettet og strategien, idet aktiviteterne er en nedbrydning af strategien.

Til at understøtte den proces kan aktiviteternes enhedsomkostninger med fordel anvendes som budgetteringsforudsætninger, der hvor det er muligt. Det kan endvidere være med til at skabe klarhed over eventuelle budgetafvigelser, så I fx kan se, om det er antallet af aktiviteter eller prisen pr. aktivitet, der har udviklet sig anderledes end forventet.

Detaljeret budget uden overstyring

Når I lægger jeres institutions eller enheds budget, skal det være tilpas detaljeret, så det er med til at skabe klarhed om rammer og forudsætninger for både den budgetansvarlige chef og direktionen i institutionen.

Samtidig muliggør et detaljeret budget, at I kan foretage budgetopfølgninger på samme detaljeringsniveau, hvilket understøtter, at I præcist og tidligt på året kan identificere eventuelle mer- og mindreforbrug.

Med et mere detaljeret budget følger imidlertid også en mere ressourcekrævende budgetproces. For at undgå overstyring er det derfor vigtigt, at I foretager en afvejning af, om de styringsmæssige gevinster opvejer de ressourcer, det kræver at udarbejde det mere detaljerede budget, så I ikke bedriver overstyring.

Budgettering i det nye fællesstatslige budgetsystem - Statens Budgetsystem

Økonomistyrelsen vil fremadrettet understøtte budgetlægningen i staten med et nyt budgetsystem. Systemet skal være med til at sikre bedre kvalitet og mere gennemsigtighed i budgetlægningsarbejdet. Herudover vil flere af de processer, der er i økonomistyringens årshjul, blive samlet i det nye budgetsystem, som illustreret på nedenstående billede.


Statens Budgetsystem forventes at være til rådighed i 2019, hvor det skal implementeres i de enkelte institutioner og departementer.

Følg løbende udviklingen her

Få det optimale ud af det nye budgetsystem

For at jeres institution kan bruge det nye budgetsystem optimalt, er det en god ide allerede nu at overveje, om jeres registreringsramme og nuværende budgetpraksis giver den mest optimale økonomiske styring. Økonomistyrelsen har hertil udgivet inspirationsmateriale om, hvordan I kan opsætte en sammenhængende registreringsramme, så I kan få det optimale ud af det nye system.

Læs mere om hvordan I kan få en sammenhængende registreringsramme

Vi vil løbende udgive inspirationsmateriale og anbefalinger til budgetprocesserne i de statslige institutioner. Hvis I har spørgsmål til budgetsystemet og samspillet med forretningen, er I velkomne til at kontakte jeres ministerområdes kontaktperson.

I finder listen over kontaktpersoner her