Aktivitets- og ressourcestyring skaber viden om ressourceanvendelsen

Aktivitets- og ressourcestyring er med til at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt inden for de fastsatte formål. Dette sker ved at skabe gennemsigtighed i sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer og derved synliggøre prioriteringsrummet.

Hvad er aktivitets- og ressourcestyring?

Aktivitets- og ressourcestyring handler om at skabe en kobling mellem de aktiviteter, institutionen udfører, og de ressourcer, institutionen anvender. Koblingen er med til at opnå gennemsigtighed, så institutionens ledelse kan vurdere, om de anvender ressourcerne mest effektivt. Aktivitet dækker her bredt over de faglige opgaver, ydelser, fakturérbare leverancer mv., som institutionen udfører.

Aktivitets- og ressourcestyring som bindeled

Aktivitets- og ressourcestyring er bindeleddet mellem mål- og resultatstyring og den finansielle styring. Styringen skal konkretisere strategien for kerneopgaverne i faglige aktiviteter og forbinde viden om deres forventede virkning og effekt med aktiviteternes omkostninger. Herigennem får de offentlige institutioner et bedre beslutningsgrundlag. Sammenhængen er illustreret i nedenstående figur.


Figuren viser, hvordan aktivitets- og ressourcestyring er bindeleddet mellem mål- og resultatstyring på den ene side og finansiel styring på den anden side. I mål- og resultatstyringen nedbrydes institutionens mission, vision og kerneopgaver i mål og aktiviteter. Den finansielle styring opstiller økonomiske rammer og sikrer den rette registrering af indtægter og udgifter på kerneopgaver og aktiviteter.  Aktivitets- og ressourcestyring sikrer, at ressourceanvendelsen på kerneopgave- og aktivitetsniveau kobles til mål- og resultatstyringen for samme.

Sammenhængen mellem mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring og finansiel styring

Løn- og omkostningsfordelingsværktøj

Løn- og omkostningsfordeling er en metode til at allokere ressourcerne ud på de aktiviteter, som kerneopgaverne er nedbrudt i.

Læs mere om løn- og omkostningsfordeling