Regelgrundlag

Rigsrevisionen udfører revisionen efter Rigsrevisionens interne retningslinjer for revisionen (Statslig Revision) og efter standarden God Offentlig Revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3.

Rigsrevisionen udfører revisionen efter Rigsrevisionens interne retningslinjer for revisionen (Statslig Revision) og efter standarden God Offentlig Revisionsskik.

Rigsrevisionen rapporterer til Statsrevisorerne, som ifølge grundloven er Folketingets uafhængige kontrolorgan.

Lovgrundlaget for Rigsrevisionens arbejde er rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni 2006.

Medarbejdere i Rigsrevisionen foretager kasse- og beholdningseftersyn, jf. Rigsrevisionens bekendtgørelse nr. 696 af 14. juli 2000 om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl.

Rigsrevisionen er ikke omfattet af offentlighedsloven. I stedet er Rigsrevisionen omfattet af Folketingets bekendtgørelse nr. 447 af 6. maj 1992, af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling som ændret ved Folketingets bekendtgørelser nr. 129 af 24. februar 1999 og nr. 716 af 17. maj 2006.

Regler om og krav til de statslige institutioners regnskabsvæsen mv. fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. Rigsrevisionens medarbejdere vurderer om de statslige institutioner instrukser følger reglerne og lever op til de stillede krav.

Rigsrevisionen udarbejder hvert forår en virksomhedsberetning til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens arbejde og målopfyldelse det forudgående år.