Kilder og metode

Her kan du læse nærmere om kilder og metode.

Regnskabstal, staten

Økonomistyrelsen indsamler regnskabsdata fra statsinstitutioner. Økonomistyrelsen fastlægger retningslinjer for bogføring og regnskabsaflæggelse. Retningslinjerne er beskrevet i detaljer på Økonomistyrelsens hjemmeside for Finansministeriets økonomisk administrative vejledning (ØAV). Offentliggørelse vil ske månedsvis, startende i februar 2014 med tal for januar. Offentliggørelsen vil dække statens samlede indtægter og udgifter.

Regnskabstal, selvejende institutioner under staten

Der er en række selvejende institutioner i Danmark (universiteter, gymnasieskoler mv.) som er en del af staten, men som ikke løbende leverer regnskabs tal til Økonomistyrelsen. For disse institutioner (jf. listen nedenfor) er løbende regnskabstal ikke tilgængelige, og estimater vil være baseret på statens tilskud til institutionerne. Der foreligger årsregnskaber i løbet af det følgende år. Institutionerne følger Økonomistyrelsens retningslinjer for regnskabsføring (ØAV).

Regnskabstal, sociale kasser og fonde

A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond indrapporterer ikke løbende regnskabstal til myndighederne. A-kassernes udbetaling af dagpenge udgiftsføres direkte i statsregnskabet, selvom de efter ESA2010 standard henføres til delsektoren for sociale kasser og fonde med statslig refusion. I opgørelsen på Økonomistyrelsens hjemmeside anvendes derfor oplysningerne fra statsregnskabet. Således er det kun driftsudgifterne i de sociale kasser og fonde, som ikke indgår i den månedlige regnskabsopgørelse. Disse foreligger i slutningen af det følgende år, og indgår i Danmarks Statistiks opgørelser.

Regnskabstal, kommuner og regioner

Danmarks Statistik indsamler på vegne af Indenrigs- og Boligministeriet regnskabstal fra Danmarks 98 kommuner og 5 regioner. Indenrigs- og Boligministeriet fastlægger retningslinjer for bogføring og regnskabsaflæggelse for både kommuner og regioner. Der henvises til Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside for detaljeret beskrivelse af kommuners og regioners budget- og regnskabssystemer. Tilgå Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside Budget- og regnskabssystemerne her. Offentliggørelse vil ske på kvartalsbasis, og kommuners og regioners samlede indtægter og udgifter vil blive offentliggjort første gang for første kvartal 2014 inden udgangen af andet kvartal.

Eventualforpligtelser

Garantier

Tal for garantier givet af den offentlige sektor tilbage fra 2010, blev offentliggjort første gang i oktober 2014. Data, der ligger til grund for de offentliggjorte data, bliver for det statslige område indsamlet af Økonomistyrelsen, for det kommunale og det regionale område af Indenrigs- og Boligministeriet.

Forpligtelser i offentlige virksomheder

Offentliggøres første gang i december 2014. Offentliggjorte data baseres på data indsamlet af hhv. Økonomistyrelsen for den statslige sektor og Indenrigs- og Boligministeriet for den kommunale og regionale sektor.

OPP-projekter

Offentliggøres første gang i december 2014. Danmarks Statistik indsamler data til brug ved EDP-indberetning til Eurostat, som også vil ligge til grund for data, der offentliggøres af Økonomistyrelsen.

Misligholdte tilgodehavender

Offentliggøres første gang oktober 2014. Skatteministeriet forestår inddrivelsesopgaven for den offentlige sektor. Misligholdte tilgodehavender (defineret som gæld, der er overforfalden med mindst 90 dage) baseres på udtræk fra skatteforvaltningens systemer.

Ejerskab af offentlige og private selskaber

Offentliggøres første gang i december 2014. For statens ejerskab af selskaber vil kilden være Finansministeriets publikation ’Statens selskaber’. For kommuner og regioners vedkommende vil data baseres på oplysninger fra Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriet.