Regnskabstal

Offentliggørelse af løbende regnskabstal som følge af EU direktiv 2011/85

EU-Rådets direktiv 2011/85/EU om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer stiller krav om løbende offentliggørelse af fiskale data begyndende i 2014.

De løbende offentliggørelser skal på månedsbasis dække den statslige sektor og på kvartalsbasis den regionale og kommunale sektorer. Den statslige sektor dækker den statistiske definition, det vil sige både selve staten (på statsregnskabet), men også sociale kasser og fonde (A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond). Udover de løbende regnskabstal fra driften, skal der også offentliggøres data for eventualforpligtelser i sektoren offentlig forvaltning og service (garantier, misligholdte tilgodehavender mv.) på årsbasis.

Bemærkninger til offentliggørelser af regnskabstal

Som en del af direktivet, skal medlemslandene fra 2014 løbende offentliggøre regnskabstal for alle dele af sektoren offentlig forvaltning og service. For staten skal de offentliggøres hver måned, mens de for kommuner og regioner skal offentliggøres hvert kvartal. Kommissionen præciserer, at de offentliggjorte tal skal være primære regnskabstal. Det vil sige, at data ikke må underlægges statistisk behandling, som det eksempelvis er tilfældet med Danmarks Statistiks offentliggørelser af tabeller for offentlige finanser.

Regnskabstallene er heller ikke opstillet på samme form som de udarbejdede budgetter. Regnskabstallene, som udgives i forbindelse med disse offentliggørelser, kan derfor ikke anvendes til på månedsbasis at følge op på de offentlige institutioners udgiftsstyring. Udgiftsopfølgninger foretages af Finansministeriet for hvert kvartal på det statslige område, og de enkelte ministerområder udarbejder forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til budgetterne.

Der foretages desuden en opfølgning på kvartalsregnskaberne fra kommuner og regioner af Indenrigs- og Boligministeriet og Finansministeriet.

Tabellerne er udarbejdet, så de i opstillingsformen lægger sig tæt op ad den tabel, som Kommissionen har foreslået, samtidig med at den lever op til kravet om at de skal være baseret på et direkte udtræk fra regnskabssystemerne. 

Links

Kommunal kontoplan og bogføringsregler:

Regional kontoplan og bogføringsregler:

Statens kontoplan og bogføringsregler:

Omregning fra primære data til nationalregnskab, Danmarks Statistik:

Liste over selvejende institutioner, (pdf), som indregnes i offentlig forvaltning og service (ESA95 definition).

List of independent institutions, (pdf), included in central government, is an English available version