Overdragelse af driftsudgifter og driftsindtægter

Det kan forekomme, at der i året hvor ressortændringen træder i kraft, indledningsvis bliver afholdt udgifter og opkrævet indtægter, som alene vedrører de opgaver der flytter ressort, i den afgivende institution.

I forbindelse med ressortændringer skal der flyttes balanceposter i form af aktiver og passiver, der overdrages fra den ene institution til den anden. Endvidere skal der typisk flyttes udgifter der er afholdt over driften i indeværende år, men som vedrører opgaver, hvor bevillingen efter ressortændringen er placeret hos den modtagende institution.

Der skal derfor laves en opgørelse af hvilke udgifter og indtægter i afgivende institution, der vedrører modtagende institution. Opgørelsen kan både vedrøre opgavevaretagelsen fra starten af året og indtil ressortændringen, og foretagne udlæg i perioden fra ressortændringen og indtil den modtagende institution regnskabsmæssigt har overtaget alle opgaver.

Udgifter og indtægter skal derefter overdrages til modtagende institutioner.

Kontering af driftsudgifter og indtægter

Dette gøres ved at den afgivende institution modkontere på de relevante regnskabskonti med modpost på regnskabskontoen 97.78 (konteringen skal ske som normalposteringer (n)).

Den modtagende institution registrerer udgifter og indtægter på de relevante regnskabskonti, ligeledes med modpost på regnskabskonto 97.78.

Mellemværendet på 97.78 udlignes ved en afregningen fra den modtagende til den afgivende institution.

Der skal konteres på minimum finanskonto/regnskabskontoniveau, således at konteringen i den modtagende institution er på sammen regnskabskonti som i den afgivende institution.

Da posteringen vedrørende udgifter og indtægter på 97.78, ofte er opgjort som sumposter bør der udarbejdes en særlig opgørelse over hvilke forhold der afregnes.

Ved opgøres af udeståender ved en ressortomlægning flyttes kreditorer og debitorer ikke, de beholdes og afregnes i afgivende institution, og der flyttes i stedet likvider, der modsvarer driftsposterne.

Der kan for eksempel være tale om udgifter til:

  • Husleje
  • Vand og energi

Afregning af udgifter til løn

Udgangspunktet er at lønudgifter ikke flyttes automatisk i lønsystemet. Læs her nærmere om flytning af medarbejdere i lønsystemet.

Lønudgifter til overførte medarbejdere skal således indgå i opgørelsen af udlæg, der konteres på regnskabskonto 18.18 med modkonto på 97.78.

Bemærk i den forbindelse, at der kan være løndele, som ikke vedrører den bevilling, der overføres til den modtagende institution. Det kan fx være udbetaling af merarbejde eller tillæg, hvor den afgivende institution har periodiseret udgiften i det foregående år.