Omsætningsaktiver

Læs nærmere om opgørelse og flytning af omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiver grupperes som standardkontiene 60, 61, 62 og 63. Det skal vurderes, i hvilket omfang der er primosaldi på de tilhørende regnskabskonti, der skal overdrages. Som udgangspunkt overdrages omsætningsaktiver ikke, hvis de er af kortfristet karakter, men afregnes færdigt i det afgivende regnskab. Blandt andet vil et debitortilgodehavende, som er opstået i året før ressortændringen træder i kraft, men endnu ikke er betalt, forblive et tilgodehavende i den afgivende institution, også selvom aktivet henfører til de opgaver der overflyttes. Et sådant aktiv er af kortfristet karakter.

Det er alene omsætningsaktiver af langfristet karakter, fx huslejedepositum, der skal afregnes mellem institutionerne.

Vurderingen af hvilke omsætningsaktiver, der har langfristet karakter, kan ske ved at opgøre hvilke omsætningsaktiver, der fortsat ikke er indfriet ved afregningstidspunktet.

Det drejer sig fx om:

  • 6160 Deposita
  • 6140 Igangværende arbejder for fremmed regning, tilgodehavender
  • 6195 Tilgodehavender ved afgivelse af tilsagn (til gode hos kommuner, regioner eller EU)
  • 603x Varebeholdninger

Omsætningsaktiver nulstilles og overføres til mellemregningskontoen i den afgivende institution. Der skal udarbejdes dokumentation til den modtagende institution, der specificerer indholdet af de overdragne saldi.

Som følge af reglerne for likviditetsordningen indgår beholdningerne på disse konti på den uforrentede FF5-konto tidligst primo året efter afslutningen af seneste regnskabsår.

Nulstilling af saldoen på FF5-kontoen, svarende til summen af de overdragne omsætningsaktiver, sker først i forbindelse med den endelige afregning af mellemregningskontoen. Læs mere i afsnittet kontrol af likviditetsafregning.