Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Læs nærmere om opgørelse og flytning af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Det er vigtigt, at kategoriseringen af anlægsaktiver overføres korrekt ved overdragelse af anlæg. Eksempelvis skal bygninger fortsat optages som bygninger i det modtagende regnskab.

Procedure for overdragelse af anlægsaktiver er fortsat, at den afgivende bogføringskreds sælger aktivet og den modtagende bogføringskreds køber det. Aktiverne overdrages til den bogførte værdi pr. 1. januar xxxx.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at køber skal overtage aktivet med tilhørende historik se nærmere under ”Køber”.

Nedenfor er illustreret hvorledes bogføringen skal foretages via et eksempel, hvor der overdrages et anlæg med en anskaffelsessum på 1.000.000 og afskrivninger på 400.000, således aktivet har en bogført værdi på 600.000. Flytning af anlægsaktiver i forbindelse med ressort- og organisationsændringer skal bogføres via anlægsmodulet med posteringstypen R "Ressortændringer".

Sælger

Sælger skal foretage et salg af aktivet med posteringstype R "Ressortændringer"

Konto 51.34 krediteres 1.000.000 (posteringstype R)

Konto 51.35 debiteres 400.000 (posteringstype R)

Konto 97.78 debiteres 600.000 (posteringstype R)

Sælger skal ikke afskrive på aktiver, der sælges til bogført værdi pr. 1. januar xxxx. Hvis der er foretaget afskrivninger i det pågældende år, skal disse tilbageføres i det afgivende regnskab. Den modtagende institution skal derfor sørge for at afskrive på aktiverne fra 1. januar xxxx.

Køber 

Køber skal overtage aktivet med tilhørende historik, hvorfor proceduren er forskellig fra et normalt køb.

Håndteringen af modtagne anlæg er som følger:

Konto 51.32 debiteres 1.000.000 (posteringstype R)

Konto 51.35 krediteres 400.000 (posteringstype R)

Konto 97.78 krediteres 600.000 (posteringstype R)

Således bevares den oprindelige anskaffelsespris, hvilket kan være nødvendigt ved en genfinansiering.

Derudover er det regnskabsmæssigt korrekt, at statens samlede anskaffelser ikke nedjusteres pga. ressortomlægning.

Det er vigtigt at køber angiver anskaffelsestidspunktet til 31/12 xxxx , således afskrivningerne påløber i købers regnskab for et helt finansår.

Donation 

Er en del af anlægsaktivet finansieret ved en donation, skal restsaldoen for donationen desuden overføres til den modtagende institution. Det vil sige, at restsaldoen for donationen ikke skal modregnes i salgsprisen. Restsaldoen overføres ligeledes til mellemregningskontoen (men mellemregningskontoen udlignes ved 100 % donerede anlæg, således der ikke foretages likvid afregning).

FF4-gæld 

Den langfristede gæld (FF4/SE4) i den afgivende institution skal i eksemplet nedskrives med 600.000 svarende til værdien af de overdragne materielle og immaterielle anlægsaktiver. Nulstilling af denne gæld sker først i forbindelse med den endelige afregning af mellemregningskontoen, se afsnit om Likviditetsmæssig afregning.

Navision 

Til brug for den regnskabstekniske håndtering af overdragelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver mellem virksomheder der benytter Navision Stat, henvises til Økonomistyrelsens interne notat Håndtering af anlægsaktiver i NS ved ressort- og organisationsændringer (pdf). Dette notat indeholder henvisning til RapidStart-tjenester, hvor tilhørende konfigurationspakker kan rekvireres ved henvendelse til konsulentteamet i Økonomistyrelsen .

Det skal bemærkes, at Økonomistyrelsen med henblik på særskilt rådgivning vil kontakte de virksomheder, der skal have flyttet anlægsaktiver i deres anlægsmodul, så snart de udfyldte blanketter for balanceflytninger foreligger.