Opgørelse af balanceposter på omkostningsbaserede område

Læs nærmere om opgørelse og flytning af balanceposter på det omkostningsbaserede område.

Overdragelse af balanceposterne i forbindelse med ressortændringer skal bogføres med posteringstypen R "Ressortændringer", jf. dog undtagelse for overført overskud og videreførelser. Bogføringen må først foretages, når de ønskede ændringer er godkendt af Økonomistyrelsen.

Til brug for Økonomistyrelsens godkendelse af bogføringen, skal den afgivende institution udfylde et særskilt bilag, der dokumenterer den ønskede balanceflytning, jf. blanket til opgørelse af balanceposter.

Den afgivende virksomhed skal nulstille de balanceposter som ønskes overdraget, mens den modtagende virksomhed skal optage posterne i deres balance.

I forbindelse med overdragelsen skal der samtidig overføres likviditet mellem de berørte virksomheder.

Den afgivende virksomhed skal ved nulstillingen af sine balanceposter anvende modkonto: 9778 Mellemregning ved ressortændringer. Efter nulstillingen af balanceposterne vil nettosaldoen på konto 9778 vise det reelle likviditetsmæssige mellemværende med den modtagende virksomhed.

Den afgivende virksomhed afregner dette mellemværende ved enten at sende penge eller opkræve penge til/fra den modtagende virksomhed. Den modtagende virksomhed skal benytte mellemregningskontoen som modkonto ved den likvide afregning. Den modtagende institution skal sammen med betalingen modtage diverse dokumentationer, jf. beskrivelsen under de nedenstående punkter.

Til illustration af den bogføring, der skal foretages, er udarbejdet en række konteringsskitser.

Find konteringsskitserne her