Den årlige regnskabsgodkendelse

I forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse i SKS skal påses de samme forhold som ved den kvartalsmæssige godkendelse af regnskabet.

Herudover skal påses, at alle tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, således at dette giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende finansår samt af aktiver og passiver ved finansårets udløb.

Herudover gælder, at departementernes årlige godkendelse af ministerområderegnskaberne sker ved fremsendelse af en regnskabserklæring til Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen (jf. § 36 stk. 3 i regnskabsbekendtgørelsen), hvor departementet skriver under på, at regnskabet er udarbejdet på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser, og hvor det oplyses:

  1. Om der er ændringer i regnskabsprincipper, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende år
  2. Om regnskabet indeholder alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for
  3. Om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt
  4. Om aktiver og passiver er opgjort korrekt
  5. Om der indenfor ministerområdet er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis

Departementerne skal også godkende den årlige bevillingsafregning i forbindelse med årsafslutningen.

Regnskabserklæringen inkl. godkendelsen af den årlige bevillingsafregning indsendes i underskrevet stand til Økonomistyrelsen i overensstemmelse med den tidsplan, der årligt udmeldes fra Økonomistyrelsen i relation til færdiggørelsen af statsregnskabet.

Ved indsendelsen af regnskabserklæringen skal der samtidig foreligge en godkendelsesmarkering af det årlige ministerområderegnskab i SKS-systemet.