Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indgår kun indtægter og udgifter relateret til de bevillingstyper, som er omfattet af den omkostningsbaserede regnskabsregistrering.

Resultatopgørelsen opdeles på henholdsvis ordinære, andre driftsposter, finansielle poster og ekstraordinære poster. Opdelingen foretages for, at regnskabslæser nemmere kan bedømme, hvorledes ressourceforbruget varierer med aktiviteten, og med de indtægter som skabes. Endvidere har klassifikationen til formål at belyse, hvorvidt institutionens resultater skyldes ledelsens dispositioner eller faktorer, som ikke har relation til aktiviteter vedrørende institutionens primære målopfyldelse (andre drifts- og ekstraordinære poster).

Ved ordinære aktiviteter forstås aktiviteter, som udgør en del af institutionens hovedaktivitet, og som er vedvarende og regelmæssigt tilbagevendende.

Institutionernes modtagne bevillinger betragtes som ordinære indtægter og eventuelle tilskrevne renter på SKB– lån som finansielle poster.

Ved andre driftsposter forstås aktiviteter, som ligger uden for institutionens hovedaktiviteter, men som normalt er regelmæssigt tilbagevendende, f.eks. salg af en bil.

De finansielle poster omfatter institutionens finansielle indtægter og omkostninger, herunder rentetilskrivningen fra den statslige likviditets- og finansieringsordning.

Endelig omfatter de ekstraordinære poster aktiviteter, som sjældent forekommer, og som er uden for virksomhedens kontrol.

De poster som indgår i resultatopgørelsen skal klassificeres som vist i nedenstående skema.

Regnskabsstrukturen for resultatopgørelsen 

NiveauerBeskrivelse Kontonumre
R1 Ordinære driftsindtægter  
R2 Indtægtsført bevilling   
R3 Bevilling 1011
     
R6 Indtægtsført bevilling i alt =sum(R3)
     
R7 Salg af varer og tjenesteydelser 1110-1180
R8 Tilskud til egen drift 3115-3155, 3210-3220, 3410
R9 Gebyrer 1311
R11 Ordinære driftsindtægter i alt =sum(R6:R9)
     
R12 Ordinære driftsomkostninger  
R13 Ændring i lagre 1511-1515 
     
R14 Forbrugsomkostninger  
R15 Husleje 1610-1630
R16 Forbrugsomkostninger i alt =sum(R15)
     
R17 Personaleomkostninger  
R18 Lønninger 1805-1868, 1920
R19 Andre personaleomkostninger 1871-1878, 4423-4425
R20 Pension 1881-1883, 4421
R21 Lønrefusion 1887-1892
R22 Personaleomkostninger i alt = sum(R18:R21)
     
R23 Af- og nedskrivninger 2010-2050
R24 Andre ordinære driftsomkostninger 1940, 2205-2280, 4110-4195, 4210-4220, 4531-4535
R25 Ordinære driftsomkostninger i alt =R13+R16+R22+R23+R24
     
R26 Resultat af ordinær drift =R10+R25
     
R27 Andre driftsposter  
R28 Andre driftsindtægter 2110-2130, 2190, 3010-3097, 3310
R29 Andre driftsomkostninger 2290, 2295, 4310, 4641-4655
     
R30 Resultat før finansielle poster =R27+R30+R31
     
R31 Finansielle poster  
R32 Finansielle indtægter 2502-2594
R33 Finansielle omkostninger 2291, 2602-2694
     
R34 Resultat før ekstraordinære poster =R32+R35+R36
     
R35 Ekstraordinære poster  
R36 Ekstraordinære indtægter 2805
R37 Ekstraordinære omkostninger 2905
     
R38 Årets resultat =R37+R40+R41
     
  Disponeret til bortfald 7311
  Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 7211
  Disponeret til udbytte til statskassen 7350
  Disponeret til overført overskud 7406-7407

 

Opdeling

Du kan finde en nærmere gennemgang af de enkelte poster i resultatopgørelsen, ved at tilgå kontoplanen i ØAV, under følgende punkter:

Ordinære driftsindtægter samt andre driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger samt andre driftsomkostninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger

Læs om strukturen i balancen her