Balance - passiver

Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser.

Egenkapitalen er en residualpost i form af forskellen mellem aktiver og forpligtelser.

Indgåede forpligtelser kan være gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser (hensættelser). Gældsforpligtelser kan være kortfristede eller langfristede.

Langfristede gældsforpligtelser omfatter de interne statslige lån, som blev introduceret med indførsel af bevillingsreformen 1. januar 2007 samt statsgæld, prioritetsgæld og lån til finansiering af aktiver, som kun få institutioner har. Herudover indeholder langfristede gældsforpligtelser også anden langfristet gæld, som institutionen optager, herunder periodiserede donationer. De periodiserede donationer omfatter den endnu ikke afskrevne andel af donationen, som svarer til det donerede aktivs bogførte værdi på aktiv siden.

Kortfristede gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører af vare- og tjenesteydelser samt skyldig løn, feriepenge og overarbejde mv. Endvidere indregnes forudbetalte indtægter, som en periodeafgrænsningspost under kortfristede gældforpligtelser. Periodeafgrænsningsposter, som omfatter forudbetalte indtægter, er et udtryk for skyldigt arbejde, idet indbetaling er modtaget, men arbejde og levering er ikke udført.

Hensættelser er en særskilt post placeret mellem gæld og egenkapital, fordi disse poster rummer et element af usikkerhed. Hensættelser er periodiseringer og har til formål at afdække bestemte tab og forpligtelser, der kan henføres til samme eller tidligere år.

På baggrund af ovenstående definitioner følger passiver på balancen en nærmere defineret klassifikation. Klassifikationen skal vise de hoved- og underposter, som er anført i nedenstående skema, som er en gengivelse af hvorledes posterne opstilles i årsrapporten.

Regnskabsstrukturen for passiver

NiveauerBeskrivelseKontonumre
P1 Passiver  
P2 Egenkapital  
P3 Reguleret egenkapital (Startkapital) 7012
P4 Opskrivninger 7102-7121
P5 Reserveret egenkapital 7211
P6 Bortfald af årets resultat 7311, 7314, 7315, 7412, 7413, 7414 og 7415
P7 Udbytte til staten 7350
P8 Overført overskud 1000-1199, 1300-1699, 1800-2130, 2180-2190, 2200-2291, 2295, 2500-3099, 3115-3499, 4100-4699, 7403, 7406, 7407, 7411, 7441-7499
     
P9 Egenkapital i alt =sum(P3:P8)
     
P10 Hensatte forpligtelser 7616 og 7617
     
P11 Langfristede gældsforpligtelser  
P12 FF4 Langfristet gæld 8621 og 8748
P14 Donationer 8730-8748
P15 Prioritetsgæld 8412, 8422, 8432, 8442, 8502
P16 Anden langfristet gæld 8414, 8424, 8434, 8444, 8504
P17 Langfristede gældsforpligtelser i alt =sum(P12:P16)
     
P18 Kortfristede gældsforpligtelser  
P19 Leverandører af varer og tjenesteydelser 9511-9518
P20 Anden kortfristet gæld 7795, 9705-9772, 9778, 9781-9794, 9870-9893
P21 Skyldige feriepenge 9411
P22 Reserveret bevilling 7511, 7512, 7513, 7514 og 7515
P23 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser 9341-9345
P24 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 9690
P25 Kortfristede gældsforpligtelser i alt =sum(P19:P24)
     
P26 Gældsforpligtelser i alt =P17+P25
P27 Passiver i alt =P9+P10+P26