Balance

Aktiverne består af institutionens beholdninger og tilgodehavender, mens passiverne består af forpligtelser og egenkapital.

Aktiver og passiver skal præsenteres hver for sig i balancen og må ikke modregnes. Stigninger i aktiver eller fald i forpligtelser indregnes normalt som indtægter i resultatopgørelsen, mens fald i aktiver og stigninger i forpligtelser normalt indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen. I nogle tilfælde er det et krav at indregne bevægelser på balancens poster direkte på egenkapitalen.

Der angives desuden anvisninger til, hvor oplysninger om regnskabsmæssig håndtering af balancens poster kan forefindes.