Regnskab

Læs om reglerne for finansielt regnskab i årsrapporten.

Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger).

Rapporteringen skal omfatte alle hovedkonti/bogføringskredse, som virksomheden har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i finansåret.
Den finansielle rapportering bør maksimalt fylde 5 sider.

Regnskabsafsnittet skal indeholde:

  • En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Låneramme (likviditetsstyring)
  • Lønsumsloft (kun driftsbevillinger)
  • Bevillingsregnskab

Til afsnittet knyttes en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forklaring af afvigelser mellem det forventede og realiserede resultat.

Resultatdisponering og egenkapitalforklaring skal baseres på data fra Statens Budgetsystem, således at oplysningerne i statsregnskabets bevillingsafregning og årsrapporten stemmer overens.