Påtegning

Årsrapporten påtegnes af virksomhedens ledelse (evt. bestyrelse) og ressortministeriets departement. Med påtegningen tilkendegives, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater.

Det nærmere indhold af ledelsespåtegningen fremgår af § 39 stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen.

Hovedpunkterne i erklæringen er som følger:

  • at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
  • at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
  • at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Hvis virksomhedens ledelse ikke kan tiltræde erklæringen uden forbehold, dvs. hvis den er vidende om væsentlige fejl eller mangler, må ledelsen i sin erklæring oplyse om dette. Erklæringen må da indeholde en begrundelse for årsagen til ledelsens forbehold.

Hvis der afgives en ledelseserklæring med forbehold, skal der samtidig foreligge en mere detaljeret beskrivelse af forbeholdene, samt en beskrivelse af hvilke initiativer der er iværksat for at rette op på disse forhold.

Denne beskrivelse skal indarbejdes som en del af virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen. Ledelseserklæringen bør indeholde en kort henvisning til denne beskrivelse.

Det er ikke muligt at opstille en fast skabelon for en ledelseserklæring med forbehold, idet den endelige udformning må afhænge af de mere konkrete omstændigheder bag forbeholdene.