Bilag til årsrapporten

Alle virksomheder skal medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster.

Årsrapporten skal indeholde en række obligatoriske bilag i det omfang de er relevante for virksomheden. For mange virksomheder vil en del af nedenstående bilag derfor ikke skulle udarbejdes.

Virksomhedens skal dog altid udarbejde to noter, der specificerer henholdsvis de immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Følgende bilag skal udarbejdes, hvis de er relevante:

  • Noter til resultatopgørelsen og balance
  • Indtægtsdækket virksomhed
  • Fællesstatslige ydelser mv.
  • Gebyrfinansieret virksomhed
  • Tilskudsfinansierede aktiviteter
  • Forelagte investeringer
  • It-omkostninger
  • Supplerende bilag

Supplerende bilag skal udarbejdes, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav herom.

Vedrørende den nærmere udformning af årsrapporten henvises til Økonomistyrelsens ”Vejledning om årsrapport for statslige institutioner”.