Tilskudsadministration

Tilskudsadministration handler om at fordele givne midler til bestemte målgrupper og formål

Tilskud er en finansiel overførsel eller en ydelse af garanti fra staten til en given modtager. Med en tilskudsordning forsøger man at fremme en bestemt adfærd eller udvikling i samfundet. En tilskudsordning kan være alt fra større ordninger som fx SU og folkepension til mindre og mere afgrænsede ordninger som fx ansøgningspuljen Plant for hasselmusen.

For mange institutioner er fordeling af tilskud blandt deres kerneopgaver samt en direkte måde at skabe effekt på. En god og effektiv tilskudsadministration er derfor central, både for at institutionen kan opnå sine mål og for at udøve en sikker og effektiv forvaltning af borgernes penge.

Centrale regler og krav

Ydelse af tilskud skal ske i overensstemmelse med den lovgivning, som gælder for den pågældende tilskudsordning (materielle hjemmel), samt i overensstemmelse med den bevillingsmæssige hjemmel, som er givet for tilskudsordningen på finansloven eller ved aktstykke (finansielle hjemmel).

Ved administrationen af tilskudsordninger - herunder ikke mindst ved konkurrenceudsatte ansøgningspuljer - skal de almindelige forvaltningsretlige regler i forvaltningsloven efterleves.

Vejledning om effektiv tilskudsadministration, jf. nedenfor, indeholder anvisninger for tilskudsadministrationens tilrettelæggelse.

Annoncering af statslige ansøgningspuljer skal ske på Statens-tilskudspuljer.dk, jf. nedenfor.

Vejledning om effektiv tilskudsadministration

Vejledning om effektiv tilskudsadministration samler og systematiserer de regler og den forvaltningspraksis, der er udviklet på tilskudsområdet. Vejledningen præsenterer en ramme for tilrettelæggelsen af tilskudsadministration og indeholder en standardmodel for tilskudsforvaltning.

Vejledningen henvender sig primært til forvaltere af statslige tilskudsordninger, som ydes efter ansøgning, og hvor der er et element af konkurrence om midlerne. Vejledningen berører også forvaltningen af mindre tilskud, der gives under en driftsbevilling.

De forvaltningsretlige principper og regler, som bliver beskrevet i vejledningen, kan dog også være relevante for forvaltningen af øvrige tilskudsordninger.

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, (pdf)

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet

Som supplement til vejledningen om effektiv tilskudsforvaltning er der udgivet en vejledning der primært fokuserer på den regnskabsmæssige håndtering af tilsagn om ydelse af tilskud. Vejledningen beskriver endvidere de bevillingsmæssige retningslinjer for, hvornår det er relevant at yde tilsagn om tilskud, samt en nærmere afgrænsning af under hvilke betingelser annullerede eller tilbagebetalte tilsagn kan genanvendes.

 

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger, (pdf)

Statens-tilskudspuljer.dk 

Statslige tilskudspuljer, hvor

 • tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning,
 • modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og
 • potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler,

skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne. Økonomistyrelsen kan efter ansøgning dispensere herfor.

Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Tilskudspuljer skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk med følgende grundoplysninger:

 • Puljens titel
 • Puljens formål
 • Ansvarshavende myndighed
 • Ansøgerkreds
 • Annonceringsdato
 • Ansøgningsfrist(er)
 • Økonomi
 • Vurderingskriterier
 • Forventet sagsbehandlingstid
 • Hvorvidt tilskudspuljen indeholder EU-midler

Yderligere vejledninger mv. findes dels på Statens-tilskudspuljer.dk, dels i Finansministeriets cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk (CIR1H nr 10082 af 26/11/2019). Læs Finansministeriets Cirkulære om statens-tilskudsportaler.dk her. 

Netværk om statslig tilskudsadministration

Økonomistyrelsen driver et netværk med fokus på udformning og udvikling af regler for administrationen af statslige ansøgningspuljer. Netværket er åbent for en bred kreds af tilskudsadministratorer fra en række ministerieområder. I Netværket gennemføres løbende drøftelser og videndeling mellem statslige tilskudsadministratorer i forhold til udvikling og tilpasning af anvendte tilskudsadministrative regler for statslige ansøgningspuljer.

Hvis du ønsker at vide mere om netværket, kan du kontakte Statsregnskab på .