Feriepenge

Læs om reglerne for indregning af feriepenge.

Udgifter til feriepenge indgår som en del af institutionens samlede lønsum, og konteres på særskilte lønkonti i Statens Kontoplan.

Ved feriepenge forstås den betaling man modtager fra sin arbejdsgiver under ferie.

Hver medarbejder optjener månedligt feriepenge svarende til 12,5 pct. af den udbetalte ferieberettigede løn plus den særlige feriegodtgørelse.

Set i forhold til den enkelte medarbejder er udbetalingen af løn under ferie den samme, som når der ikke holdes ferie. Herudover får den enkelte medarbejder udbetalt den særlige feriegodtgørelse på 1,5 pct. af lønsummen.

Skyldige feriepenge omfatter den del af ferieforpligtelsen der er optjent, men endnu ikke indbetalt til Feriekonto for så vidt angår timelønnede samt den del der er optjent, men endnu ikke afholdt for så vidt angår månedslønnede med ret til løn under ferie.

Det er et krav, at feriepengeforpligtelsen opgøres og registreres én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen.

Den enkelte virksomhed kan herudover med udgangspunkt i egne styringsbehov foretage en periode eller kvartalsvis opgørelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til vurdering af størrelsen af den årlige regulering. Hvis virksomheden ønsker det, kan en sådan løbende opgørelse også registreres i regnskabet.

Beregningen af skyldige feriepenge skal omfatte almindelige feriedage og særlige feriedage som er optjent. Beregningen foretages ud fra retningslinjerne i Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Indregning af skyldige feriepenge

Der indregnes skyldige beløb svarende til virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse, jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til feriepenge: