Finansielle omkostninger

Læs om reglerne for indregning af finansielle omkostninger - herunder tab og gevinster på finansielle aktiver mv.

De finansielle udgifter indeholder poster vedrørende renteudgifter m.v. Renteudgifter er vederlag for rådighed over likviditet og er knyttet til en bestemt tidsperiode (termin).

Under renter hører endvidere gebyrer, der beregnes ud fra en hovedstol og en tidsperiode. Ved opfyldelsen af sådanne betingelser skal betalingen betragtes og registreres som rente. Udgør gebyrerne derimod betaling for en konkret handling/transaktion, skal de registreres på regnskabskonto 22.70 "Køb af tjenesteydelser i øvrigt".

Under renteomkostninger tilskrives former for renter, hvor renteudgiften skyldes for sen betaling af en leverance (varer og tjenesteydelser).

Desuden omfatter de finansielle udgifter registrering vedrørende tab og gevinster ved udlån og værdipapirer.

Indregning af finansielle omkostninger

Som hovedregel indregnes finansielle omkostninger efter forfaldstidspunktet/opkrævningstidspunktet. Det betyder for eksempel, at en kvartalsvis bagudrettet rentetilskrivning skal registreres i den sidste måned i det pågældende kvartal.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til finansielle omkostninger

26. Finansielle omkostninger