Finansielle omkostninger

Læs om reglerne for indregning af finansielle omkostninger - herunder tab og gevinster på finansielle aktiver mv.

De finansielle udgifter indeholder poster vedrørende renteudgifter og gebyrer.

Desuden omfatter de finansielle udgifter registrering vedrørende tab og gevinster ved udlån samt tab og gevinster ved erhvervelse af værdipapirer. Ligeledes konteres tab og gevinster ved finansielle aktiver samt værdiforskydninger ved betalte afdrag.

De nærmere bevillingsmæssige bestemmelser omkring gebyrer fremgår af Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.

Indregning af finansielle omkostninger

Som hovedregel indregnes finansielle omkostninger efter forfaldstidspunktet/opkrævningstidspunktet. Det betyder for eksempel, at en kvartalsvis bagudrettet rentetilskrivning skal registreres i den sidste måned i det pågældende kvartal.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til finansielle omkostninger

26. Finansielle omkostninger