Ekstraordinære poster

Læs om reglerne for indregning af ekstraordinære poster dvs. indtægter eller omkostninger, der har sin årsag i begivenheder eller forhold af "ikke ordinær" karakter

Ekstraordinære omkostninger er affødt af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra aktiviteter i forbindelse med institutionens målopfyldelse, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Ekstraordinære omkostninger er desuden kendetegnet ved, at det skyldes begivenheder uden for institutionens kontrol. Derfor er alle omkostninger praktisk taget opstået som følge af den ordinære drift, hvorfor ekstraordinære omkostninger er en meget sjælden forekomst.

I relation til omkostninger, der ofte vil karakteriseres som ekstraordinære, nævnes ofte omkostninger opstået i forbindelse med eksempelvis orkaner, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer.

Derimod er omkostninger relateret til følgende oftest ordinære:

  • Nedskrivning af varebeholdninger eller anlægsaktiver
  • Afhændelse af anlægsaktiver
  • Ophørende aktiviteter
  • Retssager
  • Bod, erstatninger, bøder mv. vedrørende overtrædelse af f.eks. miljø- eller konkurrencelovgivningen
  • Fejl, der kan henføres til tidligere regnskabsår

Arten af den pågældende begivenhed samt om der er tale om en sædvanlig aktivitet afgør, om omkostninger er afledt af forhold, som adskiller sig fra resultatet af virksomhedens ordinære drift.

Det, der i én institution kan klassificeres som ekstraordinært, kan være afledt af ordinær drift i en anden institution. I den private sektor vil eksempelvis direkte tab som følge af orkan eller andre naturkatastrofer i et område, hvor den slags hændelser ikke er forventelige, normalt være en ekstraordinær omkostning for de fleste virksomheder. Derimod vil aktiviteter afledt af orkan eller andre naturkatastrofer ikke resultere i en ekstraordinær omkostning hos et forsikringsselskab, som forsikrer mod sådanne begivenheder.

Indregning af ekstraordinære omkostninger

Der kan foretages indregning af ekstraordinære omkostninger, når der er tale om omkostninger, der stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende.

Konteringsoplysninger

Ekstraordinære poster omfatter følgende standardkonti:

29.05 Ekstraordinære omkostninger

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.