Noter

Læs om reglerne for anvendelse af noter til regnskabet.

Noter til regnskabet er korte forklaringer der nærmere uddyber en regnskabspost.

Noter til de statslige regnskaber kan opdeles på henholdsvis noter til det samlede statsregnskab og noter til de enkelte institutioners regnskaber.

Noter i statsregnskabet

Hoveddelen af statsregnskabet indeholder oversigter over det samlede statsregnskab, regnskab for de enkelte paragraffer, tværgående statusspecifikationer med noter til enkelte statusposter samt fortegnelse over de af ministerierne ydede statsforskrivninger, garantiforpligtelser mv.

Ved skift i registreringsprincip tilrettes de regnskabsmæssige primobeholdninger i det finansår, korrektionen gennemføres. Sådanne korrektioner af primobeholdninger dokumenteres i statsregnskabet i form af forklarende noter til de berørte statusposter.

Alle beløbsangivelser i statsregnskabets hoveddel angives i mio. kr. med én decimal. Dog angives noteoplysninger i nogle tilfælde i hele kroner.

Noter i institutionsregnskabet (årsrapporten)

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, skal institutionerne udarbejde noter, hvis det er nødvendigt eller relevant for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor institutionen har særlige eller væsentlige poster.

Institutionen skal altid udarbejde følgende noter:

  • Specifikation over Immaterielle anlægsaktiver
  • Specifikation over Materielle anlægsaktiver

Se i øvrigt under Årsrapporter