Statsgæld

Læs om reglerne for regnskabsmæssig håndtering af statsgæld.

Statsgæld

Statsgæld optages på finansloven under bevillingstypen ”Anden bevilling”.

Optagelse og afdrag af inden- og udenlandsk statsgæld konteres særskilt på § 42 og administreres af Danmarks Nationalbank. Statsgældens renteomkostninger m.m. medtages på § 37, og de genudlån, som Danmarks Nationalbank administrerer, registreres på § 40.

Med virkning fra finansåret 1998 blev der indført nye regnskabsprincipper for statsgældsforvaltning, jf. Akt. 203 af 15. april 1997, hvor der i princippet blev indført omkostningsbaserede regler med det formål at periodisere statsgældens finansielle omkostninger. De anvendte regnskabsprincipper herfra er fortsat gældende, desuagtet at registreringer foretages på den udgiftsbaserede bevillingstype ”Anden bevilling”.

Læs mere om de nye regnskabsprincipper for statsgældsforvaltning i henhold til Akt. 203 af 15. april 1997 (pdf)

Periodiseringen omfatter følgende forhold. Emissionskurs- og opkøbskurstab/gevinst periodiseres over lånenes løbetid, renter periodiseres ud fra et optjeningsprincip og for indekserede lån medtages den løbende indeksering som en finansiel omkostning. De nævnte periodiseringer medtages på DAU saldoen, men har ikke nettokasseeffekt. Herudover medtages valutakurstab/gevinster først på DAU saldoen, når lånet indfries.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af tilgang af indenlandsk statsgæld i statens kontoplan

Læs mere om kontering af afgang af indenlandsk statsgæld i statens kontoplan

Læs mere om kontering af tilgang af udenlandsk statsgæld i statens kontoplan

Læs mere om kontering af afgang af udenlandsk statsgæld i statens kontoplan