Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn.

Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Et tilsagn er kendetegnet ved, at en minister på statens vegne indgår en forpligtelse, dvs. en retligt bindende aftale om at udbetale tilskud, hvor en del af udbetalingerne som oftest forfalder i senere finansår.

Der er som udgangspunkt ikke adgang til at videreføre uforbrugte tilsagnsbevillinger. Læs mere i Budgetvejledningen pkt. 2.12.3.

Hvis et tilskud helt eller delvist annulleres eller tilbagebetales, kan det genanvendes inden for det finansår, hvor tilbagebetalinger eller annulleringer realiseres, såfremt tilbagebetalingen skyldes ændrede forudsætninger eller fejl i tilskudsgrundlaget. Det tilbagebetalte tilskud indtægtsføres som en negativ udgift under den pågældende tilskudskonto (nettokonteringsprincip).

Sker tilbagebetalingen af andre grunde, konteres tilbagebetalingen som en indtægt og kan ikke genanvendes.

Tilbagebetalinger der skal konteres som en indtægt omfatter fx tilbagebetalinger fra ophørte ordninger, der ikke længere eksisterer, eller tilbagebetalinger fra projekter med underskudsgaranti, hvor projektet bliver en større succes end oprindelig forventet, og hvor hele eller dele af underskudsgarantien derfor ikke udløses.

Indregning af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Ved afgivelse af tilsagn om tilskud budgetteres og udgiftsføres hele det beløb, der gives tilsagn for, i det år, hvor tilsagnet gives, uanset om en del af udbetalingen falder i senere år. Nye tilsagn samt eventuelle videreførelser danner rammen for finansårets forventede tilsagn.

Det afgivne tilskudsbeløb udgiftsregistreres i driften og hensættelsen optages på balancen.

Værdiansættelse af hensættelser, vedrørende afgivne tilsagn

Når der foreligger et retligt bindende tilsagn om tilskud, optages tilsagnet med det angivne tilsagnsbeløb i regnskabet.

Der findes også en række tilsagnsordninger på boligområdet, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter, der er finansieret af tilskudsmodtageren. Disse ordninger er kendetegnet ved, at det ydes tilskud årene efter, at aktiviteten er gennemført. Det vil typisk være tilskud til betaling af renter og afdrag. Da udbetalingerne strækker sig over en lang årrække har den tidsmæssige placering af betalingerne væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi. Derfor beregnes nutidsværdi af de fremtidige betalinger efter et såkaldt nutidsværdiprincip.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn i statens kontoplan