Ekstraordinære indtægter

Læs om reglerne for indregning af ekstraordinære indtægter.

Ekstraordinære poster er indtægter eller omkostninger (herunder gevinster og tab), der er affødt af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra aktiviteter i forbindelse med institutionens målopfyldelse, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Ekstraordinære poster er desuden sædvanligvis kendetegnet ved, at de skyldes begivenheder uden for institutionens kontrol. Derfor er alle indtægter og omkostninger praktisk taget opstået som følge den ordinære drift, hvorfor ekstraordinære poster er en meget sjælden forekomst.

I relation til poster, der ofte vil karakteriseres som ekstraordinære, nævnes ofte indtægter og omkostninger opstået i forbindelse med:

  • Ekspropriation
  • Orkan, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer

Derimod skal indtægter og omkostninger relateret til følgende eksempler som udgangspunkt betragtes som ordinære:

  • Nedskrivning af varebeholdninger eller anlægsaktiver
  • Afhændelse af anlægsaktiver
  • Ophørende aktiviteter
  • Retssager
  • Tilbageførsel af nedskrivninger og hensatte forpligtelser
  • Bod, erstatninger, bøder mv. vedrørende overtrædelse af f.eks. miljø- eller konkurrencelovgivningen
  • Fejl, der kan henføres til tidligere regnskabsår

Arten af den pågældende begivenhed samt om der er tale om en sædvanlig aktivitet afgør, om omkostninger eller indtægter er afledt af forhold adskiller sig fra resultatet af virksomhedens ordinære drift.

Det, der i én institution kan klassificeres som ekstraordinært, kan være afledt af ordinær drift i en anden institution. I den private sektor vil eksempelvis direkte tab som følge af orkan eller andre naturkatastrofer i et område, hvor den slags hændelser ikke er forventelige, normalt være en ekstraordinær post for de fleste virksomheder. Derimod vil aktiviteter afledt af orkan eller andre naturkatastrofer ikke resultere i en ekstraordinær post hos et forsikringsselskab, som forsikrer mod sådanne begivenheder.

Indregning af ekstraordinære indtægter

Der kan foretages indregning af ekstraordinære indtægter, når der er tale om indtægter, der stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende.

 

Konteringsoplysninger

Ekstraordinære poster omfatter følgende standardkonti: 

28. Ekstraordinære indtægter