Selvstændige offentlige virksomheder

Selvstændige offentlige virksomheder er som udgangspunkt ikke omfattet af det statslige bevillings- og regnskabsmæssige regelsæt.

En lang række statslige opgaver varetages i dag institutionelt som selvstændig offentlig virksomhed.

Betegnelsen ”selvstændig offentlig virksomhed” dækker over en i forvaltningsretlige termer juridisk person, der varetager en bestemt del af den statslige forvaltning, og som har selvstændige indtægter og formue og fungerer udenfor bevillingssystemet.

Som eksempler på selvstændig offentlig virksomhed kan nævnes:

  • DSB
  • Naviair

Når en statsinstitution får status som selvstændig offentlig virksomhed overtager den nye virksomhed den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

I den forbindelse skal udarbejdes en samlet formueopgørelse, således at der er klarheder over de værdier, der overdrages til den nye virksomhed.

Udarbejdelsen af en sådan formueopgørelse sker i samarbejde med Finansministeriet, Økonomistyrelsen.