Dispensation fra regnskabsbekendtgørelsen

Læs om reglerne for dispensation fra regnskabsbekendtgørelsen.

Dispensation fra regnskabsbekendtgørelsen kan alene ske efter anvisning eller tilladelse fra Finansministeriet, jf. § 50 i regnskabsbekendtgørelsen:

En eventuel dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om systemanvendelse forudsætter, at alternativt anvendte systemer tilgodeser de informations-, sikkerheds-, og kontrolmæssige samt tidsmæssige krav, der til enhver tid er gældende for de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede systemer. En tilladelse forudsætter endvidere, at fornødne data kan udveksles elektronisk eller på anden måde med de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede systemer.

Inden en eventuel dispensation kan godkendes, skal Rigsrevisionen endvidere have mulighed for at udtale sig herom, da enhver form for ændring af regnskabssystemer, der kan have betydning for revisionen, skal forelægges Rigsrevisionen i henhold til § 10 stk. 2 i loven om revision af statens regnskaber m.v.

Mens der kan dispenseres fra kravet om anvendelse af de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede økonomi-, løn- og betalingssystemer, er der ingen mulighed for at dispensere fra kravet om anvendelse og indrapportering af data til det af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem, da anvendelsen og registreringen af data i koncernsystemet er en forudsætning for at udarbejde statsregnskabet

Anmodning om dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om systemanvendelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Finansministeriets departement, mens anmodning om dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om udarbejdelse af årsrapport samt om dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser i øvrigt kan ske ved skriftlig henvendelse til Økonomistyrelsen.

Uregulerede områder

I den udstrækning der på det statslige område herunder de statsfinansierede selvejende institutioner opstår regnskabsmæssige tvivlsspørgsmål eller problemstillinger, som ikke eksplicit er beskrevet i det regnskabsmæssige regelsæt, så forelægges sagen for Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen ud fra intentionen i det generelle regnskabsmæssige regelsæt og ud de generelle regnskabsvejledninger fra bl.a. Foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR).