Væsentlighedskriterier

Læs om reglerne for anvendelse af væsentlighedskriteriet.

Om udfaldet af en beslutning er væsentlig eller ikke afhænger af beslutningens konsekvenser for institutionen både i relation til økonomi, men også i relation til andre forhold som er væsentlige for institutionens løbende drift.

Set i relation til regnskabsområdet vil der på en række områder skulle træffes mere eller mindre skønsmæssige afgørelser, hvor væsentlighedsprincippet derfor skal anvendes.

Som eksempler herpå kan f.eks. fremhæves:

  • Afsættelse af beløbsmæssige midler til hensatte forpligtelser
  • Afgørelse om behovet for at foretage nedskrivning på institutionens anlægsaktiver
  • Afgørelsen af om en udgift skal anses for en vedligeholdelse eller en forbedring, dvs om den skal udgiftsføres eller indregnes som aktiv 

Der er i nedenstående oversigt angivet hvilke væsentlige kalkulatoriske poster som anses for omfattet af væsentlighedsbegrebet og dermed skal indregnes på i resultatopgørelsen og balancen.  Ledelsen skal derfor ikke ind og gøre sig overvejelser om disse poster skal med eller ikke, fordi de pr. definition skal indregnes. 

Herudover angiver oversigten de kalkulatoriske poster, som ikke kræves indregnet, men som institutionens ledelse skal tage stilling til, om de indregnes.  Dette kan f.eks. være af hensyn til en bedre økonomistyring og det retvisende billede.  I det sidste tilfælde må ledelsen i institutionen konkret tage stilling om posterne skal indregnes i regnskabet.

Oversigt over kalkulatoriske poster

 Kalkulatoriske poster som skal indregnes i regnskabet  Kalkulatoriske poster, der indregnes, hvis de anses for væsentlige 

Afskrivninger

Nedskrivninger

Feriepengeforpligtelser

Skyldigt over/merarbejde

Flekstid

Øvrige skyldige lønforpligtelser

Hensættelser

Ændring i varelagre

Øvrige skyldige driftsforpligtelser