Værdiregulering af værdipapirer og kapitalindskud mv.

Regler for værdireguleringer af værdipapirer og kapitalindskud mv.

Efter regnskabsbekendtgørelsens § 25 stk. 2 nr. 7 skal der foretages værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele. Værdireguleringen fortages årligt i forhold til det finansielle aktivs værdi på balancedagen eller efter seneste opgørelse ved regnskabsafslutningen. Læs mere i ”Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele”.