Frekvens for afskrivninger

Afskrivninger skal som minimum beregnes og bogføres kvartalsvist i aktivets levetid.

Afskrivninger skal afspejle forbruget af institutionens enkelte aktiver, og aktiverne skal derfor afskrives over deres forudsatte levetid.

Økonomistyrelsen har fastsat levetider for de forskellige typer af aktiver. Læs mere om levetider for de forskellige typer af aktiver.

Indenfor aktivets fastsatte levetid skal der som minimum foretages bogføring af den beregnede afskrivning ved udgangen af hvert kvartal i forbindelse med den kvartalsvise regnskabsgodkendelse.
 
Hvis institutionen afhænder et aktiv midt i en regnskabsperiode, er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal foretages afskrivninger indtil den dag, hvor aktivet afhændes, og institutionen ikke længere har ejerskabet over det.

Hvis aktivet afhændes midt i et kvartal, er det altså ikke tilstrækkeligt, at der afskrives kvartalsvis.