Afskrivningskriteriet

Læs om reglerne for anvendelse af afskrivningskriterier.

Afskrivninger skal afspejle institutionens forbrug af aktivet, og der skal således foretages en systematisk afskrivning af aktivet over aktivets levetid. Økonomistyrelsen har fastsat levetider for en række aktiver.

Anvendes forskellige afskrivningsperioder for sammensatte aktiver skal afskrivningsperioden ligge indenfor hovedaktivets normerede levetid.
 
Afskrivninger skal som minimum beregnes og bogføres ved udgangen af hvert kvartal i forbindelse med den kvartalsvise regnskabsgodkendelse.
 
Der er udelukkende adgang til at foretage afskrivninger på anlægsaktiver. Der må ikke afskrives på grunde og arealer samt finansielle anlægsaktiver. Desuden foretages der ikke afskrivning på udviklingsprojekter under opførelse samt igangværende arbejder. Afskrivninger på disse sker først, når aktiver er færdiggjort og klar til brug.

Afskrivningsreglen er, at alle anlægsaktiver hvor den historiske kostpris overstiger bagatelgrænsen på 50.000 kr. afskrives efter den lineære metode.

Lineære afskrivninger betyder, at kostprisen i form af ressourceforbruget (fx slid, teknologisk forældelse osv.) fordeles i lige store dele over aktivets levetid.

Læs mere om de særlige regler vedrørende bunkning.

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når aktivet er klart til at blive taget i brug. I praksis vil det tidspunkt være sammenfaldende med købstidspunktet.  For byggeprojekter og udviklingsprojekter påbegyndes afskrivning først når aktiver er færdiggjort og klart til at blive taget i brug.

Den periode, som de forskellige aktiver afskrives over, er nærmere angivet i afsnittet om levetider. Læs mere om levetider.

Særbestemmelser angående statsfinansierede selvejende institutioner

Bagatelgrænsen for afskrivninger kan efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen hæves til 100.000 kr. Bestemmelsen gælder udelukkende i relation til universitetsområdet.