FF1 konto

Denne likviditetskonto i Statens Koncernbetalinger (SKB) med finansieringsform 1 (FF1) anvendes på bogføringskredse udenfor den statslige model for likviditetsstyring, dvs. udenfor ordningen for selvstændig likviditet.

FF1-kontoen anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven (typisk tilskud, andre overførselsudgifter, skatter, renter). SKB FF1-konti an-vendes til de likvide ind- og udbetalinger på den del af finanslovens ho-vedkonti, der ikke er underlagt likviditetsstyring. Finansieringsformen gør, at institutionen ikke selv skal stille likviditet til rådighed eller bliver finansielt belastet af likviditetstræk.

Saldoen på FF1-kontoen udsalderes, dvs. tømmes/opfyldes, til 0 kr. ultimo i hver måned. Udsalderingen er en likvid transaktion mellem institutionens SKB-konto og en af Økonomistyrelsens SKB-konti.

Transaktionen skal i regnskabet posteres mellem kontiene 63.31 ”SKB FF1 (mdl. Udsaldering)” og 74.64 ”Udsaldering SKB FF1 konti”. Den må hverken modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodeha-vender/gæld i institutionens regnskab.

FF1-Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både positi-ve og negative saldi. Udsalderingen af kontoens saldo med udgangen af årets sidste bankdag resulterer i, at kontoens saldo ultimo regnskabsåret er 0 kr.

Bogføringskonto 74.64 skal totalt for hele staten vise saldoen 0,00 kr.