FF4 Langfristet gæld

FF4-langfristet gæld kontoen bruges til afregning af alle investeringsudgifter vedrørende anlægsaktiver, herunder også uafsluttede bygge- og it-udviklingsaktiviteter.

De anlægsaktiver, som likviditetsområdet afskriver på, finansieres af FF4-langfristet gæld kontoen og udviser den til enhver tid værende langfristede gæld, likviditetsområdet har til staten. FF4-langfristet gæld kan kun være i kredit, dvs. virksomheden kun kan have udeståender stående.

FF4-langfristet gæld skal altid være lig med eller mindre end summen af aktiverne. Dette forhold skal likviditetsområdet som minimum opgøre ved udgan-gen af hvert kvartal.

Ved afstemningen af den langfristede gæld skal man være opmærksom på, at donerede anlægsaktiver ikke skal indgå i afstemningen.

Oplysninger om rentesatser kan findes under beskrivelsen af SKB/OBS vedr. vilkår, renter og priser.

En beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen findes i bilaget til vejledningen om selvstændig likviditet.