Likviditetsordning

Læs om reglerne for likviditetstildeling mv. - ordning for selvstændig likviditet.

Likviditetsordningen omfatter statsinstitutioners omkostningsbaserede regnskaber. Ordningen er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om selvstændig likviditet.
 
Bestemmelserne i cirkulæret er nærmere gennemgået i Vejledning om selvstændig likviditet, hvor der også findes en beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen.

Formålet med den selvstændige likviditetstildelingen kan overordnet inddeles i tre:

  • For det første at tilskynde til en effektiv likviditetsstyring i de statslige virksomheder. Dette søges bl.a. opnået gennem tilskyndelse til en hensigtsmæssig likviditetsadfærd, hvor fx indbetalinger tidsmæssigt fremrykkes, mens udbetalinger tidsmæssigt udskydes.
  • For det andet at sikre sammenhængen mellem virksomhedernes bevillinger, og de ind- og udbetalinger, som virksomhederne skal foretage. Med omkostningsbaserede bevillinger er der i det enkelte år ikke nødvendigvis sammenfald mellem bevillingens størrelse og så de betalinger, som virksomheden skal gennemføre. En virksomhed kan derfor finansiere investeringer gennem statslig lånefinansiering.  
  • For det tredje at synliggøre virksomhedernes kapitalomkostninger gennem ordningens renteomkostninger. Dette gælder både i forbindelse med virksomhedens daglige drift og i forbindelse med kapitalomkostningerne bundet i virksomhedernes anlægsaktiver. Virksomhederne skal derfor tage hensyn til kapitalomkostningerne, når de løbende disponerer.

For hvert likviditetsområde er oprettet tre forskellige konti i Statens Koncernbetalinger:

  1. En finansieringskonto (FF7) til afregning af almindelige betalinger, herunder løn, husleje mv.
  2. En uforrentet konto (FF5) til afregning af ændringer i de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser herunder reserveret bevilling.
  3. En konto (FF4) til afregning af investeringsudgifter, herunder afsluttede bygge- og IT-udviklingsaktiviteter.

Økonomistyrelsen stiller likviditet til rådighed for de omfattede institutioner jf. regnskabsbekendtgørelsen §6, stk. 4.

Til afvikling af betalingerne er der oprettet diverse transaktionskonti. Det betyder, at alle betalinger til og fra likviditetsområdet foregår via transaktionskonti. Der henvises i øvrigt til Vejledning om selvstændig likviditet.

Uden for ordningen for selvstændig likviditet findes herudover to forskellige konti til afvikling af betalinger – henholdsvis en FF1-konto til statslige institutioner og en FF3-konto til selvejende institutioner.

Læs mere om konto-set-up på Danske Banks hjemmeside.